Főoldal » Archív » Álmatlanság elleni tablettákat próbált csempészni – vádat emelt az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a sváj­ci állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki több, mint 2000 darab álmat­lan­ság elle­ni tab­let­tát pró­bált meg Magyar­or­szá­gon át csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. novem­ber 30-án, 11 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen a sze­mély­gép­ko­csi­val. Az útle­vél vizs­gá­la­tot köve­tő­en az eljá­ró pénz­ügy­őr kér­dé­sé­re nem jelen­tett be vám- és adó­kö­te­les árut. A pénz­ügy­őr téte­les vám­vizs­gá­lat mel­lett dön­tött és az autó cso­mag­te­ré­ben közel negy­ven doboz­ban össze­sen 2500 tab­let­tát talált, ame­lye­ket a vád­lott magá­é­nak val­lott. A ter­mé­kek Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­ke­ző gyógy­szer­nek minő­sül­nek, legá­lis keres­ke­del­mi for­ga­lom­ban nem sze­rez­he­tők be. Ható­anya­gu­kat tekint­ve a nem­zet­kö­zi egyez­mé­nyek sze­rint pszi­chot­róp anyag­nak minő­sül­nek, Magyar­or­szá­gon vény­kö­te­le­sek, álmat­lan­ság rövid távú keze­lé­sé­re, sebé­sze­ti beavat­ko­zá­sok előtt nyug­ta­tás­ra hasz­nál­nak, alkal­ma­zá­suk a néhány nap­tól maxi­mum két hétig terjedhet.

A készít­mé­nyek fel­té­te­le­zett hatás­erős­sé­gét és java­solt maxi­má­lis dózi­sát figye­lem­be véve azok  indo­ko­lat­la­nul nagy mennyi­sé­gű­ek vol­tak, nem magán­sze­mély saját szük­ség­le­te­i­nek kielé­gí­té­sét céloz­ták. Magyar­or­szág terü­le­té­re kizá­ró­lag arra enge­déllyel ren­del­ke­ző gyár­tó, vagy nagy­ke­res­ke­dő hoz­hat­ta volna be ilyen mennyi­ség­ben eze­ket a gyógy­sze­re­ket, az átszál­lí­tás pedig szin­tén gyár­tó, vagy nagy­ke­res­ke­dő meg­bí­zá­sá­ból tör­tén­het. A vád­lott ilyen enge­déllyel, vagy meg­bí­zás­sal nem rendelkezett.

A vád­lot­tal szem­ben a 2018-as évben elkö­ve­tett egész­ség­ügyi ter­mék hami­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt már eljá­rás indult.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pszi­chot­róp anyag tar­tal­mú gyógy­szer­re elkö­ve­tett gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat, vád­ira­tá­ban a bün­te­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyu­ló és így töb­bek között a Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra irá­nyu­ló indít­vá­nya mel­lett a lefog­lalt gyógy­sze­rek elkob­zá­sát is kezdeményezte.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.