Főoldal » Archív » Álnéven és hamis papírokkal bujkált a körözött férfi

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a körö­zött férfi ellen, aki úgy igye­ke­zett elrej­tőz­ni a ható­sá­gok elől, hogy hamis okmá­nyok­kal, álné­ven élte az életét.

A vád sze­rint a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság 2017 máju­sá­ban iga­zol­tat­ta a vád­lot­tat, aki hamis brit veze­tői enge­déllyel és útle­vél­lel pró­bál­ta magát iga­zol­ni, az okmá­nyok azon­ban gya­nút kel­tet­tek a rend­őrök­ben. A kapos­vá­ri lakó­he­lyén tar­tott ház­ku­ta­tás során elő­ke­rül­tek hamis ame­ri­kai és kana­dai útle­ve­lek és veze­tői enge­dély is.

Kide­rült a nyo­mo­zás során, hogy a vád­lott a hamis kül­föl­di okmá­nyok­kal mobil­te­le­fon elő­fi­ze­tői és bank­szám­la szer­ző­dé­se­ket is kötött, sőt, magát egy miami-i szék­he­lyű cég igaz­ga­tó­já­nak kiad­va még egy nyelv­tan­fo­lya­mot is megtartott.

A bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a hamis okmá­nyok elkob­zá­sát indítványozta.