Főoldal » Archív » Álnéven „mutatkozott be” az ittas sofőr – vádemelés hamis vád miatt

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hamis vád vét­sé­ge miatt vádat emelt egy huszon­négy éves bal­ló­szö­gi férfi ellen, aki 2017. augusz­tus 30-án itta­san veze­tett, majd a rend­őri iga­zol­ta­tás­kor egy másik férfi ada­ta­it adta meg.

A vád sze­rint a huszon­négy éves vád­lott 2017. augusz­tus 30-án, este, Kecs­ke­mé­ten köz­le­ke­dett egy autó­val, ami­kor a rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták és iga­zol­tat­ták. Az ittas férfi saját ada­tai helyett egyik isme­rő­se sze­mé­lyi ada­ta­it adta meg.

A rend­őrök a vád­lot­tat elő is állí­tot­ták a Kecs­ke­mé­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, ahol meg­szon­dáz­tat­ták. A szon­da ittas­sá­got muta­tott, de annak mér­té­ke nem érte el a bűn­cse­lek­mé­nyi határt, ezért a rend­őrök az álné­ven bemu­tat­ko­zó vád­lot­tat köz­igaz­ga­tá­si bír­ság­gal sújtották.

A vád­lott a bír­sá­go­lás­ról készült jegy­ző­köny­vet isme­rő­se nevét hasz­nál­va írta alá, ami­vel isme­rő­se hamis vádo­lá­sán kívül abban is köz­re­mű­kö­dött, hogy a rend­őrök lénye­ges tényt hami­san fog­lal­ja­nak közokiratba.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott beis­mer­te a tet­tét, őt az ügyész hamis vád vét­sé­gén kívül közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel is vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.