Főoldal » Archív » Álrendőrök loptak egy idős férfitól Budapesten – vádemelés

A vád sze­rint egy 26 éves nő és társa rend­őri intéz­ke­dést szín­lel­ve jutott be egy idős­ko­rú férfi laká­sá­ba, ahon­nan ezután jelen­tős érté­kű ékszert és kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el.

 A vád­irat sze­rint a vád­lott és isme­ret­len társa 2014. szep­tem­ber 19-én dél körül követ­ték az idős­ko­rú fér­fit egy IX. kerü­le­ti tár­sas­ház­ba, majd becsön­get­tek a sér­tett lakásába.

 Az ajtót nyitó idős­ko­rú sér­tett előtt rend­őr­nek adták ki magu­kat, ennek során a vád­lott egy fény­ké­pes iga­zol­ványt is fel­mu­ta­tott, majd közöl­te, hogy azért jöt­tek, mert a kör­nyé­ken meg­sza­po­rod­tak a betö­ré­sek, és meg­kér­dez­te a sér­tet­től, hogy biz­ton­ság­ban tartja-e a pén­zét. Ezután a vád­lott kérte, hogy enged­je be őket a sér­tett, mert van egy kar­kö­tő­jük, ame­lyen ha meg­nyom egy gom­bot, az jelez a rendőrségen.

 A sér­tett az álrend­őrö­ket been­ged­te a lakás­ba, ahol meg­mu­tat­ta a pán­cél­szek­rényt, amely­ben az ő és test­vé­re éksze­re­it és kész­pén­zét tartotta.

Az egyi­kük ezután elte­rel­te a sér­tett figyel­mét, társa pedig ezalatt eltu­laj­do­ní­tot­ta a pán­cél­szek­rény­ben lévő több mint 20 mil­lió forint érté­kű éksze­re­ket és kész­pénzt (forin­tot és valutát).

Az elkö­ve­tők ezután siet­ve távoz­tak a lakás­ból, a sér­tett pedig csak ezt köve­tő­en ész­lel­te, hogy eltűn­tek az értékei.

 A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Ugyan­ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség is vádat emelt 2016 máju­sá­ban, amely ügy­nek a 26 éves nő szin­tén vád­lott­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a két ügy egye­sí­té­sét indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.