Főoldal » Hírek » Alsóruházatában is kábítószert tartott a díler - Fotóval- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021-ben kábí­tó­szert ter­jesz­tett Buda­pes­ten. Elfo­gá­sa­kor az erké­lyén és alsó­ru­há­za­tá­ban is talál­tak kábítószert. 

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2021 nya­rán a XVIII. kerü­le­ti laká­sán és Buda­pest más terü­le­tén is külön­fé­le kábí­tó­sze­rek­kel, így ún. kris­tállyal, amfe­ta­min­nal és mari­hu­á­ná­val keres­ke­dett. A férfi mun­ka­hellyel és rend­sze­res legá­lis jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, meg­él­he­té­sét túl­nyo­mó­részt a kábí­tó­sze­rek érté­ke­sí­té­sé­ből fedez­te. Volt rá példa, hogy a vád­lott a kész­pénz­zel nem ren­del­ke­ző vevő­i­nek karó­rá­ért cse­ré­be vagy hitel­be adott el kábítószert.

A rend­őr­ség a raj­ta­ütés­kor a fér­fi­nél az alsó­ru­há­za­tá­ban, illet­ve az erké­lyén egy tás­ká­ban is talált – előre cso­ma­gol­tan kipor­ci­ó­zott – kábí­tó­szert, amely ható­anyag­tar­tal­ma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak közel hét­sze­re­se volt. Emel­lett a vád­lot­tól több mint 370 ezer forin­tot és valu­tát is lefoglaltak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, mint külö­nös vissza­esőt, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett a vád­irat­ban. A férfi jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.