Főoldal » Archív » Alvó betegeket szabadított meg értékeiktől a kórházi fosztogató

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy duna­új­vá­ro­si fér­fi­val szem­ben, aki 2020. janu­ár 21-én, este a kalo­csai kór­ház­ban több alvó beteg­től mobil­te­le­font, kar­órát és pénzt lopott.

A vád­irat sze­rint a duna­új­vá­ro­si férfi két nap­pal azután, hogy őt a nyo­mo­zók lopás miatt egy másik ügy­ben gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták, 2020. janu­ár 21-én, este Kalo­csá­ra érke­zett, és láto­ga­tó­ba a kór­ház­ba ment. Miu­tán meg­tud­ta, hogy a hoz­zá­tar­to­zó­ja nem ott fek­szik, nem távo­zott a kór­ház­ból, hanem lopá­si cél­lal előbb a bel­gyó­gyá­szat egyik kór­ter­mé­be ment. A gyógy­sze­rek miatt már mélyen alvó, idős férfi ágya mel­let­ti szek­rény­ről egy 5.000 forint érté­kű mobil­te­le­font lopott el töl­tő­jé­vel együtt. Ugyan­eb­ben a kór­te­rem­ben egy másik fér­fi­be­teg ágya mel­lől szin­tén tele­font és bőr pénz­tár­cát emelt el éppen, ami­kor az alvó beteg fel­ri­adt, és rászólt a vád­lott­ra, ezért a fosz­to­ga­tó kisza­ladt a kór­te­rem­ből. A sér­tett csak ezután ész­lel­te, hogy a dol­gai eltűntek.

A férfi nem sok­kal később a sebé­sze­ti osz­tály egyik kór­ter­mé­be is bement, és egy szin­tén már alvó beteg kar­órá­ját lopta el. Idős áldo­za­ta arra ébredt fel, hogy a vád­lott az ágya mel­let­ti szek­ré­nyen könyö­köl, és az egyik kezé­ben a tás­ká­ja, másik­ban a kar­órá­ja van. A beteg­nek volt annyi lélek­je­len­lé­te, hogy a tás­ká­ját kikap­ta a vád­lott kezé­ből, ám a fosz­to­ga­tó a kar­órá­val kisza­ladt a kórteremből.

Rövid­del ezután a rend­őrök a busz­pá­lya­ud­va­ron elszá­mol­tat­ták a fér­fit, aki­nél a lopott tele­fo­no­kat, pénz­tár­cát és kar­órát is megtalálták.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit három rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.