Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Alvó sértettet fosztott ki egy férfi,előzetes letartóztatását kezdeményezte az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a gya­nú­sí­tott­nak, aki év végén  kész­pénzt lopott  attól a fér­fi­tól, aki szál­lást adott neki.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként élt a sér­tett ingat­la­ná­nak gará­zsá­ban. A gya­nú­sí­tott 2016 decem­ber végén bement a sér­tett házá­ba, és amíg a sér­tett aludt, elvett a pár­ná­ja alá rej­tett övtás­ká­ból 100.000,- Ft-ot. Az ello­pott pénz­ből lefog­la­lás­sal mint­egy 79.000,- Ft megtérült.

A Sze­ged Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a kifosz­tás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt. A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, a vég­zés­sel szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zett, így a vég­zés nem jogerős.