Főoldal » Archív » Alvó sértettől loptak a debreceni vasútállomáson

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat két fia­tal­ko­rú és egy fel­nőtt­ko­rú vád­lott ellen, akik az itta­san alvó sér­tett pén­zét sze­rez­ték meg

A két fia­tal­ko­rú vád­lott 2018. feb­ru­ár 17-én az esti órák­ban érke­zett Deb­re­cen­be, majd feb­ru­ár 18-án a haj­na­li órák­ban vonat­tal szán­dé­koz­tak haza­u­taz­ni, ezért a vas­út­ál­lo­más­ra men­tek, ahol össze­ta­lál­koz­tak az álta­luk korább­ról ismert fel­nőtt­ko­rú vádlottal.

Haj­na­li 3.00 óra körü­li idő­ben ész­re­vet­ték, hogy az épü­let­ben, a jegy­pénz­tá­rak előt­ti pult­hoz ment az ittas sér­tett, aki a fejét a kezé­re hajt­va a pult­nál elaludt. Ekkor az egyik fia­tal­ko­rú és a fel­nőtt vád­lott oda­men­tek hozzá, kör­be­néz­ték a ruhá­za­tát és ész­re­vet­ték, hogy nad­rág­ja hátsó zse­bé­ben van a pénz­tár­cá­ja. A két. vád­lott fel­vált­va, ész­re­vét­le­nül pró­bál­ta a pénz­tár­cát kiven­ni a sér­tett zse­bé­ből, azon­ban azt nem tudták.

Ekkor a két vád­lott oda­ment a fia­tal­ko­rú har­ma­dik­hoz, elmond­ták neki, hogy a sér­tett­nél lévő pénz­tár­cát meg akar­ják sze­rez­ni és ehhez kér­ték a segít­sé­gét, aki bele­egye­zett a sér­tett kifosz­tá­sá­ba és ezt köve­tő­en mind­hár­man oda­men­tek az alvó fér­fi­hez. A tár­sai által fel­kért fia­tal­ko­rú vád­lott közel fér­kő­zött a sér­tett­hez és több­ször meg­pró­bál­ta a tár­cát kiven­ni, azt azon­ban nem tudta meg­sze­rez­ni. Eköz­ben a fel­nőtt ter­helt tőlük távo­labb állt és figyel­te az állo­más épü­le­té­ben lévő sze­mé­lye­ket és szó­ban is biz­tat­ta tár­sa­it. Ezután a másik fia­tal­ko­rú vád­lott levet­te a saját kabát­ját és a sér­tett hátá­ra terí­tet­te azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy a rossz fizi­ká­lis álla­pot­ban lévő férfi segít­sé­gé­re siettek.

Ily módon fia­tal­ko­rú vádlott-társa ki tudta venni a nad­rág­zseb­ből a pénz­tár­cát, amely­ben 7.000,- Ft kész­pénzt és külön­bö­ző okmá­nyo­kat találtak.

A ter­helt a lopott pénz­ből 2.000,- Ft-ot átadott a fel­nőtt vád­lott­nak, a töb­bit pedig meg­fe­lez­te fia­tal­ko­rú tár­sá­val. Ezután a pénz­tár­cát meg­szer­ző fia­tal­ko­rú vád­lott azt a vas­út­ál­lo­más mel­lett lévő kuká­ba nyom­ta, majd arra havat tett azért, hogy kés­lel­tes­se a tárca eset­le­ges megtalálását.

A vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel 8.000,- Ft kárt okoz­tak a sér­tett­nek, amely nem térült meg. A kár meg­té­rí­té­se érde­ké­ben a sér­tett az eljá­rás során pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen cso­por­to­san, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te és társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban a fia­tal­ko­rú vád­lot­tak javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sé­nek elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, míg fel­nőtt tár­suk vonat­ko­zá­sá­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el, annak adjon helyt.