Főoldal » Hírek » Alvó testvérét is kifosztotta a sorozattolvaj nő- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li kifosz­tás és lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki több lopás mel­lett egy nyári haj­na­lon a csa­lá­di ház nyi­tott abla­kán bejut­va, az alvó test­vé­re köz­vet­len köze­lé­ből, a pár­ná­já­ról lopta el annak pénz­tár­cá­ját. Hason­ló mód­szer­rel egy hal­lás­sé­rült isme­rő­sét is kifosz­tot­ta, kihasz­nál­va a véde­ke­zés­re kor­lá­to­zott képes­sé­ge­it.

A vád­irat sze­rint a mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző kis­kun­maj­sai nő előbb a szü­le­i­vel élt, később pedig ott, ahol befo­gad­ták. Több­nyi­re alkal­mi isme­rő­sei sérel­mé­re elkö­ve­tett lopá­sok­ból tar­tot­ta fenn magát. Idén május végén egy éjsza­ka a nyi­tott kapun bement egy isme­rő­se udva­rá­ba és a szin­tén nyi­tott abla­kon bemá­szott a házba. A kony­há­ban az ágyon alvó sér­tett mel­lett, a föl­dön heve­rő nad­rág zse­bé­ből elvett 17.000 Ft kész­pénzt, továb­bá a nap­pa­li­ból 10 doboz sört, 5 liter bort, vala­mint egy üres gáz­pa­lac­kot is ello­pott. A tol­vaj nő koráb­ban több alka­lom­mal járt a sér­tett házá­ban, így tudta, hogy a sér­tett hal­lás­sé­rült és emi­att a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra nem képes. Néhány hét­tel később a nő ismét meg­lop­ta ezt az isme­rő­sét, kihasz­nál­va a távol­lé­tét. Ekkor a ház pót­kul­csát meg­sze­rez­ve jutott be és kész­pénz mel­lett ágy­ne­mű gar­ni­tú­rát, abroszt, bizsu éksze­re­ket vitt magá­val.

Egy másik isme­rő­sét is az éjje­li órák­ban keres­te fel és mivel koráb­bi láto­ga­tá­sai alkal­má­val kifi­gyel­te a pénze rej­tek­he­lyét, figyel­mét elte­rel­ve, a pénz­tár­cá­já­ból lopott. Két hét múlva a nő ugyan­eh­hez az isme­rő­sé­hez a szú­nyog­há­lót kife­szít­ve ment be és amíg a sér­tett zajt hall­va az udva­ron néze­lő­dött, megint meg­lop­ta. Egy másik hely­re úgy ment be, hogy a kis­ka­pu­ban hagyott kulcs segít­sé­gé­vel beju­tott az udvar­ba, majd a bejá­ra­ti ajtót egy feszí­tő­vas­sal fel­fe­szí­tet­te és a ház­ból 130.000 Ft kész­pénzt vitt el.

Elfo­gá­sát meg­elő­ző haj­nal­ban test­vé­rét keres­te fel azért, hogy ciga­ret­tát kér­jen tőle. A ház­ban ész­lel­te, hogy az ott lakók alsza­nak, ezt kihasz­nál­va a test­vé­re feje mel­lől, a pár­ná­já­ról elvet­te a tás­ká­ját és elvitt belő­le 20.000 Ft kész­pénzt. A kis­kun­ha­la­si rend­őrök még aznap őri­zet­be vet­ték. Kide­rült, hogy emel­lett több alkal­mi lopás is a szám­lá­já­ra írha­tó.

Az ügyész­ség a nőt két­rend­be­li kifosz­tás, vala­mint több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.