Főoldal » Hírek » Alvó vendéget fosztott ki a kisváros presszójában - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a csur­gói fér­fi­val szem­ben, aki egy ven­dég­lá­tó­he­lyen vette el alvó isme­rő­se pénzét.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó vád­lott 2022 júni­u­sá­ban már a dél­előt­ti órák­tól kez­dő­dő­en sze­szes italt fogyasz­tott az egyik csur­gói presszó­ban, ezért a dél­utá­ni órák­ra erő­sen leit­ta­so­dott. A férfi a ven­dég­lá­tó­hely tera­szán ész­re­vet­te, hogy a szin­tén erő­sen ittas isme­rő­se az asz­tal­ra dőlve elaludt. A vád­lott­nak tudo­má­sa volt arról, hogy a sér­tett nagyobb össze­gű kész­pénzt tart magá­nál, ezért kivet­te az alvó férfi pénz­tár­cá­ját a nad­rág­zse­bé­ből, majd abból közel 100.000 forin­tot és a sér­tett bank­kár­tyá­ját tulaj­do­ní­tot­ta el.

A kifosz­tást köve­tő­en a vád­lott tovább akart ita­loz­ni, azon­ban köte­ke­dő visel­ke­dé­se és ittas álla­po­ta miatt nem szol­gál­ták ki. Az indu­la­tos férfi ettől még inkább dühös lett és egy poha­rat lesö­pört a pult­ról, üres poha­rak­kal teli tál­cát kapott fel és dobott egy másik asz­tal­ra, hamu­tar­tó­kat hají­tott a terasz mel­let­ti köz­te­rü­let­re, végül a még min­dig alvó isme­rő­se fejét fel­emel­te és kis erő­vel bele­ver­te az asz­tal lapjába.

A férfi ran­da­lí­ro­zá­sá­nak a presszó veze­tő­je által érte­sí­tett rend­őrök vetet­tek véget.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a koráb­ban már bün­te­tett vád­lot­tal szemben.

A nagy­atá­di rend­őrök a képet a vád­lott által elvett kész­pénz­ről készí­tet­ték annak lefog­la­lá­sa során.