Főoldal » Archív » Amerikai cég pénzét szerezte meg a vádlott

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 22 éves nővel szem­ben, aki kame­ru­ni állam­pol­gár élet­tá­rá­sá­val 2015 janu­ár­já­ban kft.-t ala­pí­tott és annak nevé­ben bank­szám­lá­kat nyi­tott, melyek­re kül­föl­di gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­tól csa­lás­sal meg­szer­zett pénz­össze­gek érkeztek.

A vád­irat sze­rint isme­ret­le­nek két, az Egye­sült Álla­mok­ban műkö­dő gaz­da­sá­gi tása­ság e-mailes leve­le­zé­sé­hez hoz­zá­fér­ve, azt meg­is­mer­ve, a cégek üzle­ti part­ne­ré­nek adták ki magu­kat úgy, hogy az üzle­ti part­ner tény­le­ges elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­si címé­hez az össze­té­veszt­he­tő­sé­gig hason­ló e-mail cím­ről küld­tek hamis szám­lát, illet­ve leve­let, ame­lyet a sér­tet­tek nem észleltek.

Az ügy atlan­tai szék­he­lyű sér­tett­jé­nek 2015 júli­u­sá­ban kül­dött hamis szám­lán a vád­lott cégé­nek bank­szám­la­szá­ma sze­re­pelt, mely­re a csa­lást nem ész­le­lő tár­sa­ság a szám­lán fel­tün­te­tett több mint 28.000 dol­lárt el is utal­ta. A mint­egy 7.750.000 forint­nyi összeg egy része utóbb a vád­lott élet­tár­sa által Kame­run­ban hasz­nált gép­ko­csi vétel­árá­ul szol­gált, illet­ve a pénz jelen­tős részét a vád­lott és élet­tár­sa a meg­él­he­té­sük­re fordították.

Az ügy másik, Ken­tu­cky állam­ban műkö­dő sér­tett­je az egyik kínai szék­he­lyű gaz­da­sá­gi part­ne­re felé fenn­ál­ló ese­dé­kes tar­to­zá­sát ille­tő­en kapott meg­té­vesz­tő e-mailt, amely­ben az elkö­ve­tők adó­ügyek­re hivat­ko­zás­sal azt kér­ték, hogy a sér­tett a pénzt ne az üzlet­társ Szin­ga­púr­ban veze­tett bank­szám­lá­já­ra, hanem az e-mailben meg­adott bank­szám­la­szám­ra utalja.

A Ken­tu­cky állam­be­li cég ezek után három­szor is a meg­té­vesz­tő e-mailben fel­tün­te­tett bank­szám­la­szám­ra utalt, azon­ban az első eset­ben a csa­lást idő­ben ész­lel­ték, és intéz­ked­tek a pénz­összeg vissza­hí­vá­sa iránt, míg a két másik alka­lom­mal átutalt, és a magyar bank­szám­lán össze­sen mint­egy 17.000.000 forint­ban jóvá­írt össze­get a vád­lott 2016 máju­sá­ban már azért nem tudta fel­ven­ni, mert a szám­lán levő pénzt a nyo­mo­zó ható­ság lefoglalta.