Főoldal » Hírek » Amputálni kellett a munkahelyi balesetben megsérült férfi ujját - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két fér­fi­val – apá­val és fiá­val - szem­ben, akik mulasz­tá­sai miatt súlyos mun­ka­he­lyi bal­eset tör­tént egy útépítésen.

A vád­lot­tak épí­té­si szek­tor­ban műkö­dő vál­lal­ko­zá­sa – mely­ben az apa cég­ve­ze­tő, míg a fia műve­ze­tő, épí­tés­ve­ze­tői fel­ada­to­kat látott el - egy Somogy megyei útépí­tés­ben vett részt, ahol gép­ko­csi­ve­ze­tő­ként fog­lal­koz­tat­ták a sér­tet­tet. A vád­be­li napon a fia­ta­labb férfi egy olyan hid­ra­u­li­kus kot­ró­gép­pel dol­go­zott, amely­re gép­ke­ze­lői jogo­sít­vá­nya nem volt, illet­ve a mun­ka­gép keze­lé­sé­ben jár­tas­ság­gal sem ren­del­ke­zett, és erről a cég­ve­ze­tő apa is tudott.

A mun­ka­nap végén a férfi a mun­ka­gép­pel fel akart állni a sér­tett által veze­tett tré­ler­re, aki a tré­ler rám­pá­ján állva segí­tet­te, illet­ve irá­nyí­tot­ta a vád­lott fel­ha­la­dá­sát, mivel ilyen manő­vert még nem haj­tott végre. Ami­kor a mun­ka­gép­pel fel­haj­tott a tré­ler pla­tó­já­ra, a sér­tett ész­lel­te, hogy a rako­mány rög­zí­té­sé­re szol­gá­ló esz­kö­zök a mun­ka­gép toló­lap­já­nak útjá­ban van­nak, ezért jel­zett a vád­lott­nak, hogy a mun­ka­gép­pel áll­jon meg.

A férfi ekkor a gáz­pe­dál­ról elemel­te a lábát, azon­ban a mun­ka­gép tovább haladt, mivel az üdí­tős fla­kon a gáz­pe­dál és a keze­lő fülke szél­vé­dő­je közé szo­rult. A férfi bepá­ni­kolt, és szak­sze­rűt­le­nül pró­bál­ta meg­ál­lás­ra bírni a mun­ka­gé­pet, mely­nek során ösz­tö­nö­sen a gémet működ­te­tő pedál­ra lépett, mivel az álta­la hasz­nált más típu­sú mun­ka­gé­pek­ben ezen a helyen szo­kott lenni a fékpedál.

Ettől azon­ban a mun­ka­gép mar­ko­ló­ka­na­la leeresz­ke­dett, és oda­szo­rí­tot­ta a sér­tett bal kéz­fe­jét a kot­ró­gép toló­lap­já­hoz. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett egyik ujja olyan súlyo­san meg­sé­rült, hogy azt ampu­tál­ni kellett.

A cég­ve­ze­tő ezután a mun­ka­bal­eset kivizs­gá­lá­sá­val meg­bí­zott egy mun­ka­biz­ton­sá­gi szak­em­bert, akit rávett arra, hogy a bal­eset előt­ti idő­pont­ra vissza­dá­tu­moz­va készít­sen mun­ka­he­lyi koc­ká­zat­ér­té­ke­lést, amit a férfi a mun­ka­vé­del­mi eljá­rás során fel­hasz­nált. A cég­ve­ze­tő és a mun­ka­biz­ton­sá­gi szak­em­ber ellen ezért hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt is vádat emelt az ügyészség.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a kot­ró­gé­pet keze­lő vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés, a cég­ve­ze­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg a mun­ka­biz­ton­sá­gi szak­em­ber­rel szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt. 

A fotót a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a mun­ka­gép mar­ko­ló­ka­na­lá­nak és toló­lap­já­nak a bal­eset bekö­vet­ke­zé­se­kor elfog­lalt helyzetéről.