Főoldal » Archív » Anya és lány együtt bűnözött - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat anya és lánya ellen, akik egy idős sér­tett pén­zét vet­ték el.

A lány 2019 ápri­li­sá­ban becsön­ge­tett a 93 éves sér­tett­hez azzal, hogy egye­te­mis­ta és albér­le­tet keres. A sér­tett behív­ta a lányt a lakás­ba, majd az étke­ző­ben ültet­te le, míg a sér­tett a kony­há­ba ment papí­rért és ceru­zá­ért. Az étke­ző­ben volt a sér­tett pénz­tár­cá­ja, mely­ből a nő 11.000 forin­tot elvett.

Más­nap a lány tele­fo­nált, elis­mer­te a lopást és elmond­ta, hogy sze­ret­né vissza­ad­ni a pénzt. Ezután ismét meg­je­lent a lakás­ban, ahol vissza­ad­ta az ello­pott össze­get. Eköz­ben a vád­lott tele­fo­nál­ni kez­dett, miköz­ben a lakás­ban fel-alá jár­kált. Ezalatt ész­lel­te, hogy a sér­tett az átvett pénzt hova tette, majd kihasz­nál­va, hogy a sér­tett nem figyel, a szek­rény­ben elhe­lye­zett 600.000 forin­tot ello­pott. Miu­tán a lány távo­zott, a sér­tett ész­re­vet­te a pénz hiá­nyát.

Néhány hét­tel később a lány ismé­tel­ten fel­hív­ta az idős fér­fit, elis­mer­ve, hogy a pénzt koráb­ban ő lopta el, majd ígé­re­tet tett, hogy szü­lei segít­sé­gé­vel azt vissza­fi­ze­ti. Ekkor átad­ta az any­já­nak a tele­font, aki meg­ígér­te, hogy a lánya által ello­pott pénz felét más­nap vissza­ad­ja.

Más­nap az anya meg­je­lent a sér­tett­nél, aki a lakás­ba őt been­ged­te. A lakás­ban az anya rosszul­lét­re hivat­koz­va egy pohár vizet kért és ez idő alatt ellop­ta a sér­tett mara­dék pén­zét.

A nők a sér­tet­től össze­sen 901.000 forin­tot lop­tak el.

Az ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt a jár­vány­ügyi hely­zet miatt beve­ze­tett új jog­sza­bá­lyok alap­ján, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indít­ványt.