Főoldal » Archív » Anya és lánya közel 4 millió Ft-ot csalt ki egy zalai férfitől

Egy zalai  férfi  2014-ben   társ­ke­re­ső hir­de­tést adott fel egy helyi lap­ban, mely­re álné­ven  egy  zala­eger­sze­gi nő jelent­ke­zett.  Elmond­ta, hogy  egy  óvo­dá­ban dol­go­zik. Ket­te­jük között rövid időn belül bizal­mi, majd sze­xu­á­lis kap­cso­lat ala­kult. A nő elha­tá­roz­ta, hogy valót­lan indo­kok­kal  pénzt fog kicsal­ni tőle. A cse­lek­mé­nyek során ebben   segít­sé­gé­re volt -rábe­szé­lés­sel, és fuvarozással-  a szin­tén álné­ven bemu­ta­tott, és egyéb­ként Német­or­szág­ban  pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó  29 éves  leá­nya is.

Azzal az indok­kal, hogy a nő -nem létező-  laká­sát nagy össze­gű tar­to­zá­sa miatt  árve­rez­ni fog­ják, annak kiegyen­lí­té­sé­re  több rész­let­ben  a fér­fi­től  kicsal­tak  1.840. 000 Ft-ot, majd ugyan­ezen célra több pénz­in­té­zet­től  fel­ve­tet­tek vele  továb­bi  480.000 Ft-ot is.

A nő arra is rábír­ta a fér­fit, hogy  mun­ka­he­lyé­re -az óvodába- is  vásá­rol­jon hitel­re  külön­bö­ző hír­adás­tech­ni­kai  esz­kö­zö­ket azzal, hogy majd az óvoda   fogja fizet­ni a törlesztőrészleteket.

Így külön­bö­ző áru­há­zak­ban,  más-más  pénz­in­té­zet finan­szí­ro­zá­sá­val  lap­to­po­kat, táb­la­gé­pe­ket, tele­ví­zi­ó­kat, ház­tar­tá­si gépet és mobil­te­le­fo­no­kat  vásá­rolt mind­össze­sen  1.525.215 Ft kárt okozva.

A férfi tény­le­ges  kára 3.845.215 Ft volt, de a járu­lé­kos költ­sé­gek­kel együtt össze­sen  csak­nem 5.000.000 Ft kára keletkezett.

A Zala­eger­sze­gi  Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a két nő ellen csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság előtt.

 Zala­eger­szeg, 2016 szep­tem­ber 20.

Dr. Kon­dá­kor Ferenc

főügyész

A Zala megyei Főügyész­ség sajtóközleménye