Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Anyagi jóvátételt teljesített a gondatlanul balesetet okozó targocakezelő – az ügyészség megszüntette az eljárást- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nyes köz­ve­tí­tői eljá­rást köve­tő­en tevé­keny meg­bá­nás miatt meg­szün­tet­te az eljá­rást azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2019 ápri­li­sá­ban fenyő­gallya­zás során a tar­gon­cá­ján egy fa kalo­dá­ban sza­bály­ta­la­nul két, védő­fel­sze­re­lés nél­kü­li mun­kást emelt fel, akik a kalo­dá­val együtt a föld­re zuhan­tak és súlyo­san megsérültek.

A gya­nú­sí­tott 2019. ápri­lis 28-án dél­előtt Apos­ta­gon egy lakó­ház udva­rán két fér­fi­val – az ügy sér­tett­je­i­vel – fenyő­fá­kat gallya­zott. A tar­gon­cát keze­lő gya­nú­sí­tott a rako­dó vil­lá­já­ra fel­he­lye­zett, házi­lag készí­tett kalo­da segít­sé­gé­vel a sér­tet­te­ket a talaj­szint­től 4-5 méter magas­ság­ba fel­emel­te, hogy a gallya­zást a náluk lévő motor­fű­résszel elvé­gez­zék. A kalo­da a mun­ka­gép­hez nem volt rög­zít­ve, ezért ami­kor a fa gallya­zá­sa köz­ben a kalo­da meg­csú­szott, a benne tar­tóz­ko­dó két fér­fi­val együtt a fa alá, a föld­re zuhant.

A gallya­zást végző sér­tet­tek egyé­ni védő­esz­köz­zel, köz­tük leesés elle­ni védő­fel­sze­re­lés­sel nem ren­del­kez­tek. A gallya­zást egy moto­ros lánc­fű­résszel végez­ték, azon­ban a lánc­fű­rész keze­lé­sé­hez szük­sé­ges isme­re­tük, jár­tas­sá­guk nem volt.

A sér­tet­tek a bal­eset követ­kez­té­ben combcsont-, kulcscsont-, borda- és csi­go­lya­tö­rést szen­ved­tek. A csi­go­lya­tö­ré­sek egyi­kük­nél 10 %-os, a mási­kuk ese­té­ben 15 %-os mun­ka­ké­pes­ség csök­ke­nést eredményeztek.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a gya­nú­sí­tott a biz­ton­sá­gos és egész­sé­get nem veszé­lyez­te­tő mun­ka­vég­zés­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat nem tar­tot­ta be. A gya­nú­sí­tott mulasz­tá­sa és a bekö­vet­ke­zett bal­eset, vala­mint az elszen­ve­dett sérü­lé­sek között köz­vet­len oko­za­ti össze­füg­gés áll fenn.

A kun­szent­mik­ló­si rend­őrök a tar­gon­ca­ke­ze­lőt mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő gya­nú­sí­tott az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben írt sza­bá­lyok alap­ján lefoly­ta­tott köz­ve­tí­tői eljá­rás során a sér­tet­tek­kel anya­gi jóvá­té­tel­ben álla­po­dott meg és azt tel­je­sí­tet­te felé­jük. A gya­nú­sí­tott tevé­keny meg­bá­ná­sá­ra figye­lem­mel a három évi sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett gon­dat­lan bűn­cse­lek­mény miatt az ügyész­ség az eljá­rást meg­szün­tet­te azzal, hogy a fel­me­rült bűn­ügyi költ­sé­get a gya­nú­sí­tott­nak kell megfizetnie.