Főoldal » Archív » Anyát és fiát bántalmazta – vádemelés egy tiszaalpári férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 53 éves tisza­al­pá­ri férfi ellen, aki 2017. már­ci­us 6-án egy vesze­ke­dés után súlyo­san bán­tal­maz­ta beteg és moz­gás­kor­lá­to­zott fele­sé­gét, vala­mint az asszony fiát is megverte.

 A vád­lott és fele­sé­ge 2017. már­ci­us 6-án, dél­előtt a tisza­al­pá­ri ott­ho­nuk­ban vesze­ked­ni kezd­tek, ami miatt az asszony átment a közel­ben lakó fiá­hoz. A vád­lott azon­ban dél­után utána ment és nyi­tott ajtón keresz­tül beron­tott fele­sé­ge fiá­nak házába.

A fiú a vád­lott elé állt, de a férfi tenyér­rel arcon ütöt­te és rálök­te az ágyra. Ezután az asszony pró­bál­ta véde­ni a fiát, de a vád­lott meg­fog­ta és nagy erő­vel ellök­te. Emi­att az asszony beesett az ajtó mel­let­ti kály­ha és az ágy közé, ahon­nan a beteg­sé­gei miatt nem tudott fel­áll­ni, teste több helyen bele­ütő­dött a kály­há­ba és egy előt­te lévő ládába.

Ezután a vád­lott az ágyon fekvő fiúra ugrott, leszo­rí­tot­ta, majd ököl­lel és tenyér­rel több­ször meg­ütöt­te az arcát. A meg­tá­ma­dott fiú véde­ke­zés­ként fel­ka­pott egy pisz­ka­va­sat és azzal meg­ütöt­te a vád­lott fejét. Ezután a vád­lott távo­zott a házból.

Az asszony és fia kor­lá­toz­va vol­tak a véde­ke­zés­ben, ugyan­is a fele­ség több súlyos beteg­ség­ben szen­ved, moz­gá­sá­ban erő­sen kor­lá­to­zott és oxi­gén­pót­lás­ra szo­rul. Fia pedig egy koráb­bi bal­eset miatt a bal kezét nem tudja hasz­nál­ni és ő is moz­gás­kor­lá­to­zott. A bán­tal­ma­zás miatt az asszony 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket, köz­tük comb­csont­tö­rést, míg fia 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső vád­lot­tat az ügyész­ség minő­sí­tett súlyos és könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A férfi a bán­tal­ma­zá­so­kat egy koráb­bi bör­tön­bün­te­tés­ből tör­tént fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás alatt követ­te el. Az ügyész a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a fel­té­te­les sza­bad­sá­got is meg kell szün­tet­ni. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.