Főoldal » Archív » Anyósa segítségével károsította meg a vevőket a gyöngyösi sorozatcsaló

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi és az anyó­sa ellen, akik ugyan­an­nak az autó­nak a több­szö­ri eladá­sá­val több 100.000 Ft-tal káro­sí­tot­ták meg a hir­de­té­se­ik­re jelent­ke­ző gya­nút­lan vásárlókat.

Az I. rendű vád­lott még 2015 júli­u­sá­ban meg­vá­sá­rolt egy olyan, az előző hasz­ná­ló­ja által lízin­gelt, banki tulaj­don­ban álló sze­mély­gép­ko­csit, melyet a köte­le­ző gépjármű-felelősségbiztosítás nem­fi­ze­té­se miatt koráb­ban már kivon­tak a for­ga­lom­ból. A vásár­lás során a vád­lot­tak az utób­bi tényé­vel, vala­mint azzal, hogy a pénz­in­té­zet tulaj­do­nát képe­ző gép­ko­csit a koráb­bi lízing­be­ve­vő nem volt jogo­sult elad­ni, tisz­tá­ban vol­tak. Ennek elle­né­re az I. rendű vád­lott az autót „Zol­tán” álné­ven több nép­sze­rű inter­ne­tes hir­de­té­si olda­lon is eladás­ra kínál­ta, és a jelent­ke­zők elől az autó valós tulaj­do­ni viszo­nya­it, vala­mint a for­ga­lom­ból tör­tént kivo­nás tényét is elhall­gat­ta. A vevők a kial­ku­dott vétel­árat meg­fi­zet­ték, később azon­ban az okmány­iro­dá­ban szem­be­sül­tek azzal, hogy az autót nem tud­ják saját nevük­re írat­ni. Ami­kor a sorra meg­té­vesz­tett, rek­la­má­ló vásár­lók az autót az I. rendű vád­lott­hoz vissza­vit­ték, az a sér­tet­tek által koráb­ban kifi­ze­tett össze­ge­ket nem adta vissza, és az autót magá­nál tar­tot­ta, az ügy­in­té­zés­hez segít­sé­gét szín­le­lő indo­kok­kal hite­get­te a vásár­ló­kat, majd az ott­ha­gyott gép­ko­csit ismét elad­ta egy újabb jóhi­sze­mű vásár­ló­nak. Az autót utol­já­ra az I. rendű vád­lott az anyó­sa segít­sé­gé­vel érté­ke­sí­tet­te, melyet köve­tő­en azon­ban a rend­őr­ség a sér­tet­től lefog­lal­ta gép­jár­mű­vet, ami aztán végül vissza­ke­rült az ere­de­ti, jogos tulajdonosához.

Mind­eze­ken túl az I. rendű vád­lott két másik, komoly műsza­ki hibá­ban szen­ve­dő sze­mély­gép­ko­csi eladá­sá­val is kárt oko­zott a vevők­nek azzal, hogy az autók tény­le­ges műsza­ki álla­po­tát eltit­kol­ta elő­lük. A férfi a hibás gép­ko­csi­kat hozzá vissza­szál­lí­tó, rek­la­má­ló vevők­nek a vétel­árat ugyan­csak nem fizet­te vissza, ami­vel a meg­té­vesz­tett sér­tet­tek­nek 225.000 Ft és 930.000 Ft közöt­ti össze­gű káro­kat okozott.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség az I. rendű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát, míg a II. rendű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.