Főoldal » Hírek » Apa és fia raboltak ki illegális határátlépőket - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­vel szem­ben, akik önkén­tes határ­vé­dő­ként előbb kira­bol­ták a sér­tet­te­ket, majd érte­sí­tet­ték az ille­gá­lis határ­át­lé­pés­ről a rendőrséget.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak önkén­tes határ­vé­dő­nek tekint­ve magu­kat, ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket figyel­tek meg a román-magyar határ­sza­ka­szon sza­bad­ide­jük­ben, amellyel össze­füg­gés­ben rend­sze­re­sen jel­zés­sel is éltek a ható­sá­gok felé. Ennek során 2022. augusz­tus 4. nap­ján, este 8 óra­kor, a román-magyar határ­sza­kasz megye­be­li részén 7 ille­gá­lis határ­át­lé­pő­re let­tek figyel­me­sek. Az apa és fia ezt köve­tő­en egy gáz riasz­tó­fegy­ver­rel és gázspray-vel arra kény­sze­rí­tet­ték a sér­tet­te­ket, hogy mobil­te­le­fon­ja­i­kat vala­mint össze­sen mint­egy 2300 eurót adja­nak át részük­re. A vád­lot­tak azért, hogy köve­te­lé­se­ik­nek nyo­ma­té­kot adja­nak, a sér­tet­tek egy részét gáz spray-vel le is fújták.

Mind­eze­ket köve­tő­en a vád­lot­tak a tele­fo­no­kat eldo­bál­ták, a pénzt az autó­juk­ban elrej­tet­ték, majd az ille­gá­lis határ­át­lé­pés­ről a rend­őr­sé­get érte­sí­tet­ték. A sér­tet­tek azon­ban a rend­őrök­nek elmond­ták a kiér­ke­zé­sük előtt tör­tén­te­ket, akik az elrej­tett pénzt meg­ta­lál­ták, a vád­lot­ta­kat pedig előállították.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.