Főoldal » Hírek » Apjára és volt lakótársára is rátámadt egy férfi - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki apját és lakó­tár­sát is súlyo­san bántalmazta.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő koráb­ban apja ingat­lan­ján, Duna­ha­rasz­ti­ban együtt lakott a sér­tet­tel. Gyak­ran vesze­ked­tek, mely­nek során bán­tal­ma­zás­ra is sor került. Ezért a sér­tett úgy dön­tött, hogy elköl­tö­zik az elkövetőtől.

A sér­tett 2020 ápri­li­sá­ban éppen hol­mi­ja­i­ért ment vissza az ingat­lan­ba, ahol össze­ta­lál­ko­zott az elkö­ve­tő­vel és ismét vesze­ked­tek, mely­nek során az elkö­ve­tő a sér­tett nya­kát meg­ra­gad­ta és őt az ágyra lökte. Ezután az ágyon fekvő sér­tet­tet orrba vágta, majd egy kis­ol­lót fel­ra­gad­va arcá­nak bal szem köze­li részé­be bele­szúrt. Az elkö­ve­tő ezt köve­tő­en a kis­ol­ló­val még négy alka­lom­mal a sér­tett arcá­nak irá­nyá­ba szúrt, de azo­kat a sér­tett már kivéd­te. Ezután az férfi fel­ha­gyott a bán­tal­ma­zás­sal és a vérző arcú sér­tett az utcá­ra mene­kül­ve járó­ke­lők­től kért segítséget.

A férfi koráb­ban segéd­mun­kás­ként dol­go­zott, de 2020 máso­dik felé­től kez­dő­dő­en már nem vál­lalt sem­mi­lyen mun­kát. Emel­lett azon­ban rend­sze­res alko­hol és kábí­tó­szer fogyasz­tó lett. Jöve­de­lem hiá­nyá­ban több eset­ben édes­ap­já­tól, az ügy másik sér­tett­jé­től kért pénzt, hogy alko­holt, kábí­tó­szert tud­jon vásá­rol­ni magának.

Az elkö­ve­tő élet­mód­ját apja több alka­lom­mal is szóvá tette, amely miatt közöt­tük gyak­ran han­gos viták, vesze­ke­dé­sek ala­kul­tak ki. 2021 feb­ru­ár­já­ban egy ilyen vita során a férfi egy 11 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel vala­mint egy üveg­pa­lack­kal támad­ta meg az ágyán fekvő apját. A kés­sel a sér­tett fel­ső­tes­te felé szúrt, illet­ve az üveg­pa­lack­kal arcát meg­ütöt­te. A szú­rás a sér­tett véde­ke­zés­ként fel­eme­lő kezét érte végül el. Ezután a férfi az ágy mel­lől, a föld­ről egy faha­sá­bot vett a kezé­be, amellyel leütöt­te apját, aki elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét. Ezt látva az elkö­ve­tő fel­ha­gyott a bán­tal­ma­zás­sal és lefe­küdt alud­ni. Más­nap a sér­tett másik fia érke­zett láto­ga­tó­ba és látva a sérü­lé­se­it men­tőt hívott. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

2021 ápri­li­sá­ban az ittas álla­pot­ban ott­hon fekvő elkö­ve­tő ész­lel­te, hogy apja haza­ér­ke­zett, ekkor fel­kelt és min­den előz­mény nél­kül ököl­lel ütni kezd­te. A férfi folya­ma­to­san ütöt­te a bán­tal­ma­zás elől az udvar­ra hát­rá­ló apját. Miu­tán az udvar­ra érve a sér­tett össze­esett az elkö­ve­tő több­ször a mell­ka­sá­ra tapo­sott és leg­alább három­szor fejbe is rúgta. Ezután a sér­tett meg­pró­bált fel­áll­ni, de miköz­ben már négy­kéz­láb­ra állt, az elkö­ve­tő ismét fejbe rúgta, majd még több­ször meg­rúg­ta és a nya­ká­ra is rálé­pett. A sér­tett­nek sike­rült elkap­nia végül a lábát és így a föld­re ránt­va bir­kóz­ni kezd­tek. Idő­köz­ben a szom­szé­dok ész­lel­ték a tör­tén­te­ket és érte­sí­tet­ték a rendőröket.

Ezen alka­lom­mal - rész­ben a koráb­bi sérü­lé­se­it ért újabb bán­tal­ma­zás miatt - a sér­tett ismét köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. 

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben három rend­be­li élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, ame­lyek közül a volt lakó­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett kísér­le­ti szak­ban maradt.