Főoldal » Archív » Áramütés okozta az 1 éves gyermek halálát

Gon­dat­lan ember­ölés­sel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt az apát, aki a szom­szé­dos telek­ről sza­bály­ta­la­nul és szak­sze­rűt­le­nül vezet­te be az elekt­ro­mos ára­mot a laká­sá­ba, ahol a föl­dön ját­szó 1 éves gyer­me­ke a szi­ge­te­let­len veze­ték­hez hoz­zá­ért, és halá­los áram­ütést szenvedett.

A 38 éves férfi élet­tár­sá­val és 9 gyer­me­ké­vel 2017-ben köl­tö­zött be egy nyír­egy­há­zi ker­tes házba szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként. A lakó­ház­ban nem volt elekt­ro­mos áram, és a vil­lany­óra is le volt szerelve.

A férfi 2019 júni­u­sá­ban úgy dön­tött, hogy a szom­szé­dos telek vil­lany­órá­já­tól az elekt­ro­mos ára­mot a házba beve­ze­ti. Ehhez a ház körül fel­lel­he­tő mara­dék dró­to­kat és veze­té­ke­ket hasz­nál­ta fel úgy, hogy az össze­kö­té­se­ket, a fém­ve­ze­té­kek két szá­lá­nak össze­sod­rá­sá­val oldot­ta meg, majd a tol­dá­so­kat nem szi­ge­te­lő sza­lag­gal, hanem a cso­ma­gok lezá­rá­sá­ra szol­gá­ló műanyag sza­lag­gal teker­te körbe. A veze­té­ke­ket a lakás­ban a föl­dön vezet­te, és azzal a ház­ban külön­bö­ző fogyasz­tó­kat üzemeltettek.

A vád­lott tisz­tá­ban volt vele, hogy az álta­la így kiépí­tett elekt­ro­mos rend­szer szak­sze­rűt­len, és élet­ve­szé­lyes, vala­mint azzal is, hogy a veze­ték­rend­szer olyan biz­to­sí­ték­kal sem ren­del­ke­zik, mely veszély ese­tén kiol­da­na, azon­ban a veszéllyel nem törődött.

2019. júli­us 10-én dél­után a férfi és az akkor 1 éves gyer­me­ke a lakó­ház hátsó szo­bá­já­ban tar­tóz­ko­dott, a cse­cse­mő a föl­dön ját­szott, miköz­ben a kötés­nél hoz­zá­ért a szi­ge­te­lés nél­kü­li, áram alatt lévő vil­la­mos­ve­ze­ték­hez. A gyer­mek az áram­ütés­től azon­nal esz­mé­le­tét veszí­tet­te, és az éle­tét a gyors és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás sem tudta megmenteni.

A főügyész­ség a gon­dat­lan apá­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.