Főoldal » Archív » Arra ébredt, hogy eltűnt a mobiltelefonja

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt, gyor­sí­tott eljá­rás­ban - gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en két hét­tel - állí­tott bíró­ság elé egy 48 éves megy­a­szói férfit.

A bíró­ság elé állí­tás­ról készült ügyé­szi fel­jegy­zés sze­rint, a vád­lott 2019. janu­ár 13-án, 04 óra 30 perc­kor a mis­kol­ci Tiszai Pálya­ud­var váró­ter­mé­ben ész­re­vet­te, hogy egy ott tar­tóz­ko­dó férfi a padon elaludt. Ezt kihasz­nál­va a vád­lott az alvó sér­tett­hez lépett, a sér­tett által maga mellé a padra letett, 117.000 forint érté­kű mobil­te­le­font, és a hozzá tar­to­zó 4.500 forint érté­kű tele­fon­to­kot eltu­laj­do­ní­tot­ta, majd egy vonat­ra fel­száll­va távo­zott a helyszínről.

A sér­tett beje­len­té­sét köve­tő­en, a hely­szín­re érke­ző rend­őrök az eltu­laj­do­ní­tott tele­fon­ban lévő SIM kár­tyá­hoz tar­to­zó tele­fon­szá­mot fel­hív­ták, mely­nek hatá­sá­ra a vád­lott a tele­font a vona­ton hátra hagy­ta, így a sér­tett a készü­lé­ket visszakapta.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, mel­lék­bün­te­tés­ként 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let jogerős.