Főoldal » Hírek » Ártatlanul került egy horgász a pácba - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség több bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol egy 57 éves káli fér­fit, aki más nevé­re szóló okira­to­kat muta­tott be a hal­őr­nek, ami­kor az raj­ta­kap­ta őt a sza­bály­ta­lan horgászaton.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019 tava­szán a káli tó part­ján egy hor­gász­je­gyet és egy fogá­si nap­lót talált, melye­ket ahe­lyett hogy becsü­le­tes meg­ta­lá­ló­ként vissza­jut­ta­tott volna a tulaj­do­no­suk­hoz, meg­tar­tott abból a cél­ból, hogy amennyi­ben szük­sé­gét érzi, jog­el­le­ne­sen fel­hasz­nál­ja azokat.

Erre hama­ro­san, 2019. júli­us 28-án sor is került, ugyan­is ezen a napon a vád­lott a reg­ge­li órák­ban terü­le­ti enge­dély nél­kül, három bot­tal pecá­zott a Laskó-völgyi víz­tá­ro­zó­nál, ahol ellen­őr­zés alá vonta őt a halá­sza­ti őr. Ekkor kide­rült, hogy a ter­helt fogott már két kiló­nyi pon­tyot, amit per­sze nem rög­zí­tett a talált fogá­si nap­ló­ba. A tapasz­talt sza­bály­ta­lan­sá­gok miatt a halőr elvet­te a vád­lott által neki átadott – más nevé­re szóló – köz­ok­ira­to­kat, melyek alap­ján fel­je­len­tést tett a hal­gaz­dál­ko­dá­si ható­ság­nál. A járá­si hiva­tal ennek alap­ján rövid­del később hatá­ro­za­tot hozott, mely­ben terü­le­ti jegy nél­kü­li hor­gá­szat, meg nem enge­dett számú kész­ség­gel tör­té­nő hor­gá­szat és a fogá­si napló veze­té­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sa miatt 45.000 forint hal­vé­del­mi bír­sá­got sza­bott ki a hor­gász­jegy való­di tulaj­do­no­sá­val szem­ben, emel­lett 9 hónap­ra eltil­tot­ta őt min­den­faj­ta hor­gász­jegy és halá­sza­ti enge­dély vál­tá­sá­tól, vala­mint bevon­ta a halőr által elvett hor­gász­je­gyet. Ezek után nem csoda, hogy az érin­tett – ártat­lan­sá­gá­nak tuda­tá­ban – a rend­őr­ség­hez fordult.

A most benyúj­tott ügyé­szi vád sze­rint a vád­lott a köz­igaz­ga­tá­si bír­ság­gal súj­tan­dó sza­bály­sze­gés­re vonat­ko­zó hamis vád vét­sé­gét, vala­mint a közokirat-hamisítás bűn­tet­tét követ­te el azál­tal, hogy a halá­sza­ti ellen­őr­zés során magát más­nak kiad­va, a más nevé­re szóló okmá­nyok átadá­sá­val azok való­di tulaj­do­no­sát vádol­ta hami­san köz­igaz­ga­tá­si bír­ság­gal súj­tan­dó sza­bály­sze­gés­sel, továb­bá köz­re­mű­kö­dött abban, hogy a terü­le­ti hal­gaz­dál­ko­dá­si ható­ság valót­lan tényt fog­lal­jon közokiratba.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság pénz­bün­te­tést szab­jon ki az elkö­ve­tő­vel szem­ben, emel­lett a lefog­lalt okira­to­kat adja ki az ille­té­kes járá­si hiva­tal­nak, ahon­nan azok majd vissza­ke­rül­het­nek ártat­la­nul meg­bír­sá­golt tulajdonosukhoz.