Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Áruhitelhez készítettek 64 darab hamis munkáltatói igazolást- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség az infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be huszon­há­rom sze­méllyel szem­ben, akik hamis mun­kál­ta­tói iga­zo­lá­sok­kal igé­nyel­tek olyan áru­vá­sár­lá­si köl­csö­nö­ket, ame­lyek meg­fi­ze­té­se nem állt szándékukban. 

A vád­irat sze­rint egy férfi és egy nő 2017. szep­tem­ber 1-jét meg­elő­ző­en négy cég nevé­ben állí­tott ki hamis mun­kál­ta­tói iga­zo­lá­so­kat, össze­sen 64 dara­bot abból a cél­ból, hogy továb­bi huszon­ket­tő sze­mély azo­kat  áru­vá­sár­lá­si hitel igény­lé­se során győri, tata­bá­nyai, tatai, buda­pes­ti üzle­tek­ben átad­ják. A hamis mun­kál­ta­tói iga­zo­lás­sal meg­vá­sá­rolt műsza­ki cik­kek vevő­i­nek a hite­lek tör­lesz­té­se nem állt szán­dé­ká­ban, cél­juk az volt, hogy a vásá­rolt ter­mé­ke­ket elad­ják, és az így szer­zett pén­zen meg­osz­toz­za­nak a hamis iga­zo­lá­sok készítőivel.

Az egyik elkö­ve­tő 2018. feb­ru­ár első két heté­ben öt külön­bö­ző, tata­bá­nyai, győri, buda­pes­ti üzlet­ben igé­nyelt hitelt, ame­lyek együt­tes össze­ge 1.460.000,- Ft volt.

A hamis iga­zo­lá­so­kat készí­tő férfi 2017-ben meg­sze­rez­te egy bank­szám­la tulaj­do­nos hitel­kár­tya szer­ző­dé­sé­nek egyen­leg­köz­lő érte­sí­té­sét. A férfi a bank tele­fo­nos ügy­fél­szol­gá­la­tán magát a szám­la tulaj­do­no­sá­nak adta ki, módo­sí­tot­ta a hitel­kár­tya szer­ző­dés­hez rög­zí­tett tele­fon­szá­mot a saját  tele­fon­szá­má­ra, amely után módo­sí­tot­ta a szer­ző­dés net­ban­kos elér­he­tő­sé­gé­nek jel­sza­vát. Ezután net­ban­kos felü­le­ten 2017. decem­ber 13. és 2018. janu­ár 17. között 5 alka­lom­mal utalt át össze­sen 499.271 Ft-ot a saját szám­lá­já­ra. A bank a sér­tett­nek jóvá­ír­ta a csa­lás­sal oko­zott kárt. Az ügy­ben a Tata­bá­nyai Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei foly­tat­tak nyomozást.

Az ügyész­ség a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, úgy a hamis iga­zo­lá­so­kat készí­tő és a net­ban­kos csa­lást elkö­ve­tő fér­fit 2 év 3 hó bör­tön­bün­te­tés­re, a hamis iga­zo­lá­so­kat készí­tő nőt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, továb­bá mind­ket­tő­jü­ket egy­aránt 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je a bíróság.

Az eljá­rás továb­bi ter­helt­jei közül egy vád­lott­nak vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, három vád­lott­nak  fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, öt vád­lott­nak pénz­bün­te­tés­re, tizen­egy vád­lott­nak köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re, egy vád­lott­nak pró­bá­ra bocsá­tás­ra tör­té­nő elíté­lé­sét indít­vá­nyoz­ta az ügyészség.