Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Ásóval a kezében életveszélyesen megfenyegette volt élettársát

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség aljas cél­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se és zak­la­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 45 éves kis­kun­ha­la­si fér­fi­val szem­ben, aki sza­kí­tá­su­kat köve­tő­en rend­sze­re­sen zak­lat­ta volt élet­tár­sát, majd autó­val egy kihalt, erdős rész­re vitte a nőt, és ásó­val a kezé­ben meg­ölés­sel fenye­get­te. 

A 45 éves vád­lott és a sér­tett élet­tár­si közös­sé­ge a sok­szor tett­le­ges­sé­gig faju­ló viták miatt 2018. júli­us ele­jén meg­sza­kadt. A férfi ezt köve­tő­en napi rend­sze­res­ség­gel hábor­gat­ta volt élet­tár­sát sze­mé­lye­sen, tele­fo­non és sms üze­ne­te­ken keresz­tül, sőt, több alka­lom­mal élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te azzal, hogy fel­gyújt­ja a házu­kat, fel­sze­le­te­li a sér­tet­tet, elin­té­zi a szüleit.

2018. augusz­tus 28-án a vád­lott és a sér­tett ügy­véd­nél jár­tak, majd onnan távoz­va a vád­lott azzal az ígé­ret­tel csal­ta autó­já­ba a nőt, hogy a még hátra lévő közös hiva­ta­los ügye­ik elin­té­zé­se cél­já­ból a kor­mány­hi­va­tal­ba men­nek. Ezzel szem­ben a vád­lott elin­du­lá­su­kat köve­tő­en ordít­va szit­ko­zód­ni, károm­kod­ni kez­dett, majd a sér­tet­tet til­ta­ko­zá­sa és aka­ra­ta elle­né­re Kis­kun­ha­las kül­te­rü­le­tén egy nép­te­len, erdős rész­re vitte. Ott a vád­lott a nővel dula­kod­ni kez­dett, miköz­ben ásó­val a kezé­ben azzal fenye­get­te, hogy meg­öli. A sér­tett több­ször pró­bált tele­fo­non rend­őri segít­sé­get kérni, azon­ban a vád­lott ezt min­dig meg­aka­dá­lyoz­ta. Végül a férfi vissza­ment a sér­tet­tel a város­ba és elengedte.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség aljas cél­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, továb­bá a zak­la­tás súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.