Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Ásóval és szerszámnyelekkel támadtak a rendőrségre menekülő áldozatukra -a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság és ron­gá­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik az egyi­kük hara­go­sá­val fenn­ál­ló üzle­ti vitát fenye­ge­tő­zés­sel akar­ták ren­dez­ni, majd a rend­őr­ség­re mene­kü­lő áldo­za­tuk­ra a rend­őr­sé­gi épü­let előtt ásó­val és szer­szám­nye­lek­kel támad­tak.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi - az ügy egyik vád­lott­ja – üzle­ti kap­cso­lat­ban állt a sér­tet­tel, azon­ban közöt­tük elszá­mo­lá­si vita ala­kult ki, ezért hara­gos viszony­ba kerül­tek. Tele­fo­non vitat­koz­tak, fenye­get­ték, szi­dal­maz­ták egy­mást, majd a vita lezá­rá­sa cél­já­ból a vád­lott 2020. feb­ru­ár 24-én 21 órára kis­kun­ha­la­si házá­ba hívta a sér­tet­tet. A sér­tett har­mad­ma­gá­val meg­je­lent autó­val a vád­lott háza előtt. A vád­lott ekkor azért, hogy meg­fé­lem­lít­se, egy nyíl­pus­ká­val a kezé­ben kiro­hant a ház­ból, ami­től a sér­tett meg­ijedt és meg­pró­bált elmen­ni a hely­szín­ről. A vád­lott azon­ban isme­rő­se­it – köz­tük az ügy másik vád­lott­ját – már koráb­ban oda­hív­ta. Ők autó­ik­kal a sér­tett jár­mű­ve elé és mögé áll­tak, hogy meg­aka­dá­lyoz­zák a mene­kü­lést.

A sér­tett­nek azon­ban sike­rült a hely­szín­ről elhaj­ta­nia, mire a vád­lot­tak és isme­ret­le­nül maradt tár­sa­ik autó­juk­kal üldö­ző­be vet­ték és a rend­őr­ség épü­le­te előtt utol­ér­ték. A vád­lot­tak ásót, fém­ru­dat és szer­szám­nye­le­ket maguk­hoz véve kipat­tan­tak az autó­juk­ból és a rend­őr­sé­gi par­ko­ló sorom­pó­ja előtt meg­ál­ló sér­tett gép­ko­csi­ját ütle­gel­ni kezd­ték. Ennek követ­kez­té­ben kitör­ték a gép­ko­csi hátsó szél­vé­dő­jét és a karosszé­ria szám­ta­lan helyen behor­padt. Mind­ezt a por­ta­szol­gá­la­tos őrök ész­lel­ték és az ügye­le­ti szol­gá­lat­tól segít­sé­get kér­tek. A kis­kun­ha­la­si rend­őrök érke­zé­sét ész­lel­ve a vád­lot­tak elme­ne­kül­tek. A szél­vé­dő betö­ré­se­kor szét­hul­ló üveg­szi­lán­kok a hátsó ülé­sen utazó fér­fi­nak 8 napon belül gyó­gyu­ló, felü­le­tes sérü­lé­se­ket okoz­tak.

A vád­lot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kelt­sen. A meg­ron­gált sze­mély­gép­ko­csi tulaj­do­no­sa a vád­lot­tak által oko­zott 800.000 Ft össze­gű kárá­nak meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság és ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, emel­lett az üzlet­fe­lét nyíl­pus­ká­val foga­dó és meg­fe­nye­ge­tő fér­fi­nak zak­la­tás vét­sé­ge miatt is felel­nie kell. Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt, hogy a nyíl­pus­kát, ásót, fém- és faru­da­kat a bíró­ság koboz­za el. A sza­bad­lá­bon lévő fér­fi­ak ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.