Főoldal » Hírek » Ásványolajat öntött a szennyvízcsatornába egy bajai férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­sé­nek meg­za­va­rá­sa bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019. decem­ber 19-én Baján, egy csa­tor­na­nyí­lás­ba két köb­mé­ter, veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sü­lő ásvány­ola­jat öntött, ami alkal­mas volt a bajai szenny­víz­te­lep műkö­dé­sé­nek a megzavarására.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. decem­ber 19-én, dél­után, egy teher­au­tó­val Baján, a Sze­ge­di úton egy szenny­víz­csa­tor­na nyí­lás­hoz haj­tott. Fel­nyi­tot­ta a csa­tor­na fede­lét és egy cső­vel 2 köb­mé­ter veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sü­lő ásvány­ola­jat enge­dett bele a bajai szenny­víz­csa­tor­na hálózatba.

A vád­lott az ásvány­ola­jat rövid idő­vel koráb­ban egy kalo­csai telep­he­lyen szi­vattyúz­ta fel a teher­gép­ko­csi tar­tá­lyá­ba. A csa­tor­na­rend­szer­be enge­dett folya­dék az olaj­tar­tal­ma miatt a fel­szí­ni vizek­be kerül­ve azo­kat elzár­ja az oxi­gén­től, így a vízi élő­vi­lá­got veszélyezteti.

Az ásvány­olaj csa­tor­ná­ba enge­dé­se a köz­ér­de­kű üzem­nek tekin­ten­dő bajai szenny­víz­tisz­tí­tó telep műkö­dé­sét is meg­za­var­hat­ta volna. Ha a folya­dék a telep tisz­tí­tó meden­cé­jé­be jutott volna, a szenny­vi­zet tisz­tí­tó bak­té­ri­um­te­nyé­szet, szenny­víz­iszap szűr­he­tet­len­né vált volna és tisz­tí­tat­lan szenny­víz jut­ha­tott volna a Dunába.

Ez a szenny­víz­tisz­tí­tó telep műkö­dé­sé­ben jelen­tős, egy-két napos üzem­za­vart oko­zott volna. Sze­ren­csé­re a telep előt­ti zsi­li­pet elzár­ták, így a szenny­víz­tisz­tí­tó telep tovább működ­he­tett. A vád­lott cse­lek­mé­nye azon­ban így is leg­alább egy­mil­lió forint kárt okozott.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­sé­nek meg­za­va­rá­sa bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.