Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Asztalosnak adta ki magát – csalás miatt vádat emeltek ellene

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a har­minc­két éves, sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki 2016-2017-ben asz­ta­los mun­ká­kat vál­lalt el, a meg­bí­zó­kat azon­ban becsap­ta, célja csak az átadott pénz meg­szer­zé­se volt.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2016. feb­ru­ár hónap­ja és 2017 szep­tem­be­re között külön­fé­le asz­ta­los mun­kák elvég­zé­sé­re szer­ző­dött Sze­ge­den össze­sen hat sér­tet­tel. A vád­lott elvál­lal­ta kony­ha besze­re­lé­sét, padló, ajtó, ablak, par­ket­ta, lép­cső javí­tá­sát, asz­tal, szék fel­újí­tá­sát, auto­ma­ta küszöb, TV áll­vány készí­té­sét. A vád­lott­nak nem volt képe­sí­té­se az asz­ta­los mun­kák elvég­zé­sé­re. A vád­lott a meg­bí­zók­tól 60.000 forint és 530.000 forint közöt­ti össze­ge­ket vett át anyag­költ­ség címén, össze­sen mint­egy 1.400.000 forin­tot. A vád­lott a mun­ká­la­to­kat vagy egy­ál­ta­lán el sem kezd­te, vagy meg­kezd­te ugyan, de az anyag­költ­ség­re átadott össze­get eltu­laj­do­ní­tot­ta. Egy eset­ben a vád­lott 200.000 forint érté­kű ház­tar­tá­si beren­de­zést (mik­ro­hul­lá­mú sütőt, fűrész­gé­pet) is elvitt a meg­bí­zó ingatlanáról.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat, töb­bek között, nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás, kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás, vala­mint sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádolja.

A 2018. júli­us 1-től hatá­lyos új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé tette, hogy az ügyész­ség a vád­eme­lés előtt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és bűnös­sé­gét beis­me­rő gya­nú­sí­tot­tal egyez­sé­get kös­sön. Az egyez­ség­ben a kért bün­te­tés­ben is meg­ál­la­po­dik az ügyész­ség és a terhelt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal egyez­sé­get kötött, amely­nek meg­fe­le­lő­en arra tett indít­ványt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság­nál, hogy az egyez­sé­get a bíró­ság hagy­ja jóvá és a vád­lot­tal szem­ben 2 év bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re füg­gessze fel.