Főoldal » Hírek » Áttért a másik fogalmi sávba a gondatlan sofőr - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség közleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a halált okozó köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki autó­já­val áttért a másik for­gal­mi sávba, ahol össze­üt­kö­zött azzal a kis­te­her­gép­ko­csi­val, amely­nek a veze­tő­je nem kötöt­te be a biz­ton­sá­gi övét.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. novem­ber 7-én, este, a mun­kál­ta­tó­ja által részé­re hasz­ná­lat­ra biz­to­sí­tott sze­mély­gép­ko­csi­val az 1-es számú főúton, Tata­bá­nya irá­nyá­ból Bics­ke felé haladt. A férfi az álta­la veze­tett jár­mű­vel áttért a másik for­gal­mi sávba, ahol össze­üt­kö­zött a vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő, a sér­tett által veze­tett, és egy utast szál­lí­tó kis­te­her­gép­ko­csi­nak.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben mind­két jármű meg­per­dült, a teher­gép­ko­csi lesod­ró­dott az úttest­ről. A jár­mű­ve­ze­tés során biz­ton­sá­gi övét nem hasz­ná­ló sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a közel egy hóna­pos kór­há­zi keze­lé­se során elhunyt. A vád­lott 8 napon túl gyó­gyu­ló combcsont-törést szen­ve­dett el, a sér­tett utasa is könnyeb­ben meg­sé­rült.

A Tata­bá­nyai Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­je.