Főoldal » Archív » Autóból, heccből lövöldöztek a járókelőkre, gumilövedékkel - Fotókkal

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja bíró­ság elé azt a két fér­fit, akik egy autó abla­ká­ból gumi­lö­ve­dék­kel lövöl­döz­tek Nagy­ká­ta és Tápi­ó­bics­ke utcáin.

A bűn­ügy vád­lott­jai 2019 ápri­li­sá­ban Tápi­ó­bics­ke és Nagy­ká­ta között autóz­tak. Náluk volt egy Air­soft fegy­ver, ami műanyag golyó kilö­vé­sé­re alkal­mas, enge­dély nél­kül tart­ha­tó. Azon­ban a mére­te, for­má­ja, színe alap­ján lai­kus, külső szem­lé­lő szá­má­ra való­di fegy­ver lát­sza­tát kelti.

Autó­zás köz­ben az egyik férfi kita­lál­ta, hogy társa adjon le lövés­éket azok­ra a járó­ke­lők­re, aki­ket az utcá­kon lát­nak. A másik férfi kapott az ötle­ten és az autót vezet­ve a gép­jár­mű bal első, lehú­zott abla­kán keresz­tül több embert célba vett és lőtt.

Tápi­ó­bics­kén rálőtt egy háza előtt kapá­ló fér­fi­ra és egy éppen az utcán hala­dó fia­tal fiúra. Tápi­ó­bics­ke és Nagy­ká­ta közöt­ti úton egy kerék­pá­ros­ra, a nagy­ká­tai strand­nál pedig egy koco­gó nőre lőtt rá a vádlott.

A sér­tet­tek könnyű sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. A két férfi cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban a mai napon állít­ja bíró­ság elé fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádolt férfiakat.