Főoldal » Hírek » Autóbuszon késsel akart gyerekeket kirabolni - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy kun­szent­már­to­ni férfi ellen, aki egy menet­rend­sze­rin­ti autó­bu­szon ciga­ret­tát kérve kése­lés­sel fenye­ge­tett meg egy gyer­me­ket, majd a kecs­ke­mé­ti autó­busz pálya­ud­va­ron egy másik kis­ko­rú­tól ugyan­csak az érté­ke­it akar­ta elra­bol­ni. A vád­lott­nak ezen felül négy ittas jár­mű­ve­ze­té­sért is felel­nie kell.

A vád­irat sze­rint egy kun­szent­már­to­ni férfi 2022 janu­ár­já­ban a lakó­he­lyén fel­szállt egy Buda­pest felé köz­le­ke­dő autó­busz járat­ra. Az elkö­ve­tő a busz­ra szál­lá­sa előtt több szem nyug­ta­tót vett be és arra alko­holt fogyasz­tott. Az uta­zás során meg­szó­lí­tot­ta a kis­ko­rú sér­tet­tet és tőle ciga­ret­tát kért. Mivel azt sem a sér­tet­től, sem a többi utas­tól nem kapott, újra a gyer­mek­hez lépett. Zse­bé­ből elő­vet­te és kinyi­tot­ta a rugós kését és meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy vagy ad neki cigit vagy meg­szúr­ja őt és a többi utast is. Mivel ciga­ret­tát ekkor sem kapott, a rabló a kést több alka­lom­mal bele­vág­ta az előt­te lévő ülés fej­tám­lá­já­ba, azt több helyen kivág­ta, végül a kést eltette.

A férfi a kecs­ke­mé­ti pár per­ces meg­ál­ló során követ­te a busz­ról szin­tén ekkor leszál­ló két kis­ko­rút, aki­ket elő­ször arra kért, hogy vegye­nek neki ciga­ret­tát. Miu­tán a gye­re­kek meg­ta­gad­ták a kérést, a vád­lott a kezét a kést rejtő zse­bé­be tette és fel­szó­lí­tot­ta egyi­kü­ket érté­kei átadá­sá­ra. A sér­tett a köve­te­lés­nek nem tett ele­get és ott­hagy­ta a vád­lot­tat, aki ezután vissza­szállt a busz­ba. A fér­fit Buda­pest­re érke­zé­se­kor a rend­őrök elfog­ták és őri­zet­be vették.

A veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző vád­lott 2021 nya­rán Kun­szent­már­ton­ban, három hét alatt négy eset­ben is ittas álla­pot­ban veze­tett - egy­szer egy segédmotor-kerékpárt, három­szor pedig sze­mély­au­tót. Az utol­só alka­lom­mal a súlyo­san ittas férfi az elin­du­lást köve­tő­en az autó­val lesod­ró­dott az útról és egy ház olda­lá­ba csapódott.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a jár­mű­ve­ze­tés­től való vég­le­ges eltil­tá­sát indítványozza.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.