Főoldal » Hírek » Autókat és ingatlanokat „nyitogatott” a barcsi betörő - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a huszas évei köze­pén járó fér­fi­val szem­ben, aki nyit­va felej­tett házak­ra és autók­ra vadá­szott Bar­cson.  

A bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2021 már­ci­u­si sza­ba­du­lá­sa után, októ­ber kör­nyé­kén vető­dött el Barcs­ra. A vád sze­rint ren­de­zet­len élet­vi­te­lű vád­lott a város­ban tar­tóz­ko­dá­sa alatt több ingat­lant és gép­ko­csit fosz­tott ki oly módon, hogy jel­lem­ző­en az éjsza­kai órák­ban „rápró­bált” az ajtók­ra és abla­kok­ra, és ha azok nem vol­tak bezár­va, min­den moz­dít­ha­tót vitt magával.

A vád­lott ennek során össze­sen 20 sér­tet­tet káro­sí­tott meg: volt, aki­nek az autó­já­ból csak apró­sá­go­kat vitt el, de olyan is elő­for­dult, hogy egy bar­csi csa­lá­di ház­ból, illet­ve az ott par­ko­ló autó­ból közel 750.000 forint érték­ben lopott el arany és ezüst éksze­re­ket, kész­pénzt, ille­tő­leg műsza­ki cik­ke­ket. A férfi egy másik alka­lom­mal ráadá­sul úgy fosz­tot­ta ki a háló­szo­bá­juk­ban alvó sér­tet­te­ket, hogy az érté­ke­i­ket a köz­vet­len köze­lük­ből vette magához.

A férfi az egy hóna­pig tartó bűn­cse­lek­mény soro­zat­tal több mint 1,6 mil­lió forint érté­ket zsák­má­nyolt, míg végül 2021 novem­ber végén a bar­csi nyo­mo­zók elfogták.

Az ügyész­ség a Bar­csi Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pe­ket a Bar­csi Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során vég­zett nyomkutatásról.