Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Autómosás közben talált bankkártya adataival élt vissza az alkalmazott - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy ügy­fél bank­kár­tyá­já­nak ada­ta­i­val vásá­rolt az interneten.

A vád sze­rint a sér­tett 2021. szep­tem­ber 4-én, a déli órák­ban érke­zett autó­já­val egy Deb­re­cen­ben talál­ha­tó autó­mo­só­ba, ahol az autó­ját tisz­tí­tás cél­já­ból ott­hagy­ta és a munka befe­je­zé­se után vitte el.

A férfi jár­mű­vé­nek tisz­tí­tá­sát az autó­mo­só­ban dol­go­zó 25 éves vád­lott végez­te. Miköz­ben az autó belső terét taka­rí­tot­ta, ész­re­vet­te a sér­tett kesz­tyű­tar­tó­ban hagyott bank­kár­tyá­ját. Az elkö­ve­tő kivet­te a kár­tyát és mobil­te­le­fon­já­val mind­két olda­lát lefény­ké­pez­te azért, hogy később a kár­tya ada­ta­i­val inter­ne­tes vásár­lá­so­kat végezhessen.

A vád­lott még aznap este a haj­dú­ná­ná­si ott­ho­ná­ban egy inter­ne­tes olda­lon foga­dá­so­kat kötött. Több, nagyobb össze­gű tranz­ak­ci­ó­val pró­bál­ko­zott, melyek egy része siker­te­len volt, ugyan­ak­kor a férfi az olda­lon össze­sen 100.000 forin­tot elköltött.

A sér­tett a tele­fon­já­ra érke­ző szö­ve­ges üze­net­ben ész­lel­te az elvég­zett levo­ná­so­kat és azon­nal intéz­ke­dett a kár­tya letil­tá­sá­ról. A sér­tett­nek oko­zott 100.000 forint kár a Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során meg­té­rült, mert később a bank vissza­fi­zet­te a levont összeget.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.