Főoldal » Hírek » Autón ugrált a garázda férfi - fotóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség hatá­ro­za­tá­ban fog­lal­tak sze­rint 2020 máju­sá­ban, Győr­ben, egy férfi kiug­rott több köz­le­ke­dő autó elé, lefe­küdt az asz­falt­ra, majd a motor­ház­te­tőn keresz­tül fel­má­szott egy sze­mély­au­tó­ra, ami­nek a tete­jén ugrál­ni kez­dett. A jár­mű­ben 143.000 forint kárt okozott.

A Győri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt eljá­rást fel­füg­gesz­tő hatá­ro­za­tot hozott és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utalta.

Amennyi­ben a köz­ve­tí­tői eljá­rás ered­mé­nye­sen befe­je­ző­dik, az ügyész­ség vár­ha­tó­an az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­ről fog határozni.