Főoldal » Hírek » Autórongálás miatt állt bosszút egy férfi - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a húszas évei végén járó Bala­ton parti fér­fi­val szem­ben, aki verés­sel és sze­mé­lyi sza­bad­sá­ga meg­sér­té­sé­vel állt bosszút test­vé­re isme­rő­sén autó­ja meg­ron­gá­lá­sa miatt.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott és test­vé­re között hara­gos viszony ala­kult ki, amely 2021 feb­ru­ár­já­ra oly­annyi­ra eldur­vult, hogy a test­vér több isme­rő­sé­vel – köz­tük a későb­bi sér­tet­tel – együtt meg­je­lent a vád­lott lakó­he­lyén, ahol meg­ron­gál­ta a férfi autóját.

Az elkö­ve­tő néhány nap­pal később meg­je­lent abban a falu­ban, ahol a sér­tett is lakott, hogy meg­bosszul­ja a tör­tén­te­ket. Ennek során előbb meg­vár­ta, hogy a férfi haza­ér­kez­zen, majd ott­ho­ná­ban támadt neki úgy, hogy több­ször tenyér­rel pofon, illet­ve egy kala­páccsal fejen ütöt­te. A sér­tett igye­ke­zett véde­kez­ni, de a dula­ko­dás során a vád­lott kere­ke­dett felül, aki az idő­köz­ben a hely­szín­re hívott isme­rős autó­já­ba lökte a sér­tet­tet, és aka­ra­ta elle­né­re szü­lei házá­hoz vitt azért, hogy ott „elbe­szél­ges­se­nek”.

A vád­lott ezután a ház udva­rá­ra cibál­ta a fér­fit, akit autó­ja meg­ron­gá­lá­sá­ról kez­dett kér­dez­get­ni, és ahány­szor neki nem­tet­sző választ adott, pofon vágta őt. A bűn­cse­lek­mény­nek végül a rend­őr­sé­gi beje­len­tés vetett véget. A sér­tett a bán­tal­ma­zás során nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el. 

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban, majd bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fotó a Fonyó­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.