Főoldal » Hírek » Autós üldözés Győrben – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves fér­fi­val szem­ben, aki a rend­őri fel­szó­lí­tás­ra nem állt, meg, hanem per­ce­ken keresz­tül mene­kült a győri forgalomban.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a győri rend­őrök 2023 júli­u­sá­ban a déli órák­ban pró­bál­ták meg ellen­őriz­ni a koráb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán már ismert 26 éves elkö­ve­tőt. A sze­mély­au­tó­val köz­le­ke­dő fér­fit a szol­gá­la­ti jármű han­gos­be­szé­lő­jén keresz­tül szó­lí­tot­ták fel meg­ál­lás­ra, de a férfi inkább a gázra lépett és egy per­ce­kig tartó autós üldö­zés vette kez­de­tét Győrben.

Ennek során az elkö­ve­tő több KRESZ sza­bályt soro­za­to­san figyel­men kívül hagyott, így piros lám­pá­kon haj­tott keresz­tül, kör­for­gal­mak­ba haj­tott be úgy, hogy szem­be ment a for­ga­lom­mal, az elsőbb­ség­adás­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat szeg­te meg több­ször is, egy ilyen alka­lom­mal neki is ment egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autó­nak. Mind­eköz­ben folya­ma­to­san figyel­men kívül hagy­ta a rend­őr­ség meg­ál­lás­ra vonat­ko­zó utasításait.

Végül, hosszas üldö­zést köve­tő­en a ter­hel­tet a laká­sa előtt fog­ták el, mikor végre meg­állt az autó­val. A rend­őri intéz­ke­dés során aztán kide­rült, hogy a fér­fit koráb­ban már eltil­tot­ták a jár­mű­ve­ze­tés­től, a cse­lek­mény ide­jén kábí­tó­szer hatá­sa alatt állt, bódult álla­pot­ban vezet­te a jár­mű­vet, ráadá­sul az álta­la hasz­nált autót is már régen vissza kel­lett volna adni a tulaj­do­nos­nak, azt enge­dély nél­kül használta.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt ellen az ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés, eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés, kábítószer-birtoklás, jármű önké­nyes elvé­te­le miatt emelt vádat. Vele szem­ben, a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki, és az ügyész­ség ter­mé­sze­te­sen indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat ismét tilt­sa el a járművezetéstől.

A  szol­gá­la­ti jármű fedél­ze­ti kame­rá­ja fel­vé­te­lén lát­ha­tó, ahogy a ter­helt soro­za­to­san meg­sze­gi a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat. A fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/1243343393307696