Főoldal » Hírek » Autós üldözéssel fogták el az ittas cserbenhagyót - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 57 éves lit­kei fér­fi­val szem­ben, aki itta­san bal­ese­tet oko­zott, majd tovább haj­tott, de a bal­eset egyik szem­ta­nú­ja saját kocsi­já­val üldöz­ni kezd­te, és később el is fogta.

A vád­lott 2020. októ­ber 30-án 17:15 óra Karancs­la­puj­tő irá­nyá­ból Karancs­ke­szi felé veze­tett egy gép­ko­csit, ami csak köl­csön­ben volt nála. A veze­tés előtt isme­rő­sé­vel ita­lo­zott, ittas­sá­ga miatt egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ban áttért a bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol egy szem­ből sza­bá­lyo­san érke­ző autó olda­lá­nak ütkö­zött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vád­lott autó­já­nak bal első kere­ke lég­vesz­tet­té vált, ennek elle­né­re a hely­szín­ről elme­ne­kült, de az eset egy szem­ta­nú­ja saját gép­ko­csi­já­val utána indult és a követ­ke­ző tele­pü­lé­sen végig dudál­va üldöz­te, végül meg­ál­lít­va őt.

A bal­eset­ben sze­ren­csé­re nem sérült meg senki, noha a vét­len veze­tő négy utast is szál­lí­tott. Mivel azon­ban a férfi nem győ­ző­dött meg arról, hogy vala­ki megsérült-e, az ügyész­ség az ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel hal­ma­zat­ban cser­ben­ha­gyás vét­sé­gé­vel is meg­vá­dol­ta a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság előtt, vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, továb­bá a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indít­ványt.

Az ittas cser­ben­ha­gyó­ra azon­ban nem­csak bün­te­tő­jo­gi jog­kö­vet­kez­mé­nyek vár­nak: Veze­tői enge­dé­lyét a hely­szí­nen elvet­ték tőle, azt csak költ­sé­ges és idő­igé­nyes után­kép­zés után kap­hat­ja vissza, és mivel itta­san okoz­ta a bal­ese­tet, a biz­to­sí­tó az álta­la a másik gép­ko­csi tulaj­do­no­sá­nak kifi­ze­tett kár­té­rí­té­si összeg meg­té­rí­té­sét fogja köve­tel­ni tőle, ráadá­sul az álta­la veze­tett autó­ban kelet­ke­zett kárt is neki kell visel­nie.