Főoldal » Hírek » Autószerviz irodájából lopott pénzt a többszörös visszaeső férfi - VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki autó­szer­viz nyi­tott iro­dá­já­ból lopott kész­pénzt. Az elkö­ve­tőt a biz­ton­sá­gi kame­ra­fel­vé­tel alap­ján azo­no­sí­tot­ták a tata­bá­nyai rendőrök.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rös vissza­eső férfi rend­sze­res haszon­szer­zés végett 2020. már­ci­us 9-én, egy a tatai autó­szer­viz nyi­tott iro­dá­já­ba bement, majd az író­asz­tal­ról magá­hoz vette a sér­tett 45.000 forint kész­pén­zét tar­tal­ma­zó fém dobozát. 

A lopás­sal oko­zott kár nem térült meg.

Ezt meg­elő­ző­en a férfi 2019. októ­ber 8-án egy tata­bá­nyai ruha­bolt­ból egy ruhát és egy szö­vet­nad­rá­got lopott, ame­lye­ket az élet­tár­sá­nak szánt. Ami­kor a nő meg­tud­ta, hogy a 33.950 forint érté­kű ruhák lopot­tak, azo­kat vissza­vit­te az üzletbe. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit elzá­rás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a lopott kész­pénz visszafizetésére.