Főoldal » Archív » Autóversenyzés bűnszervezetben - vádemelés

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség 69 sze­méllyel szem­ben emelt vádat üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás és költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge és némely eset­ben szám­vi­tel rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt is, mely bűn­cse­lek­mé­nye­ket a vád­lot­tak egy része bűn­szer­ve­zet­ben követ­te el. Az oko­zott kár közel 9 mil­li­árd forint.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak 2012. évet meg­elő­ző­en autó­ver­seny­zői tevé­keny­sé­gük finan­szí­ro­zá­sá­ra egy bűn­szer­ve­ze­tet hoz­tak létre, mely egy szám­lá­zá­si lán­co­la­tot épí­tett ki. A bűn­szer­ve­zet a szín­lelt rek­lám­szol­gál­ta­tás­ra épülő szám­lá­zá­si lán­co­lat­tal érde­kelt­té tette a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat, illet­ve azok veze­tő­it abban, hogy a vád­lot­tak autó­ver­seny­zé­sét támo­gas­sák. Mind­eh­hez úgy sike­rült támo­ga­tó cége­ket sze­rez­ni, hogy a kiépí­tett rend­szer a támo­ga­tás mér­té­két lénye­ge­sen meg­ha­la­dó mér­té­kű előnyt biz­to­sí­tott rész­ben a támo­ga­tást nyúj­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok veze­tő­i­nek, rész­ben pedig maguk­nak a gaz­da­sá­gi társaságoknak.

A vád­lot­tak által kiépí­tett rend­szer így lehe­tő­vé tette, hogy valót­lan tar­tal­mú szám­lák befo­ga­dá­sá­val a támo­ga­tó cégek a vagyo­nuk egy részét jog­ta­la­nul a cég érdek­kö­ré­ből kivon­ják, eltu­laj­do­nít­sák, vala­mint az álta­lá­nos for­gal­mi adó és tár­sa­sá­gi adó adó­ne­mek­ben a tár­sa­sá­gok adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gét csökkentsék.

A támo­ga­tást nyúj­tó, rek­lá­moz­ta­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok veze­tői a bűn­szer­ve­zet érde­kelt­sé­gé­be tar­to­zó ver­se­nyez­te­tő cégek­kel kötött rek­lám­szer­ző­dé­sek­ben rög­zí­tett össze­ge­ket álta­lá­ban havi rend­sze­res­ség­gel átutal­ták, majd a ver­se­nyez­te­tő cég szám­lá­já­ról a bűn­szer­ve­zet vala­mely tagja azt kész­pénz­ben fel­vet­te, és a része­se­dés levo­ná­sát köve­tő­en  vissza­jut­tat­ta a rek­lá­moz­ta­tó tár­sa­sá­gok részére.

A rek­lá­moz­ta­tó tár­sa­sá­gok veze­tői ezál­tal jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tot­ták az álta­luk veze­tett cég vagyo­ná­ba tar­to­zó pénz­esz­kö­zö­ket, más­részt a rek­lám­szol­gál­ta­tás­ról kapott szám­lák fel­hasz­ná­lá­sá­val a költ­ség­ve­tés­nek is vagyo­ni hát­rányt okoztak.

A sik­kasz­tás­sal a vád­lot­tak közel 9 mil­li­árd Ft kárt okoz­tak, a költ­ség­ve­tést káro­sí­tó cse­lek­mé­nyek­kel oko­zott vagyo­ni hát­rány össze­ge pedig meg­ha­lad­ja a 2 mil­li­árd forintot.

A rek­lá­moz­ta­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok közül több mint 20 cég önként meg­fi­zet­te a költ­ség­ve­tés­nek oko­zott vagyo­ni hát­rány össze­gét, közel 800 mil­lió forin­tot, így az ő ese­tük­ben az hiány­ta­la­nul megtérült.