Főoldal » Archív » Az adósságának csökkentése érdekében, az éléskamrát hűtőkamrává átalakítva termesztette a kendernövényt egy férfi

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re, for­ga­lom­ba hoza­tal­lal elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat két fér­fi­vel szem­ben, akik az álta­luk ter­mesz­tett kábí­tó­szer eladá­sá­ból akar­tak pénzt szerezni.

Az esz­ter­go­mi férfi 2013-ban ismer­ke­dett meg szlo­vá­ki­ai lakó­he­lyű tár­sá­val, aki­től rend­sze­re­sen vásá­rolt mari­hu­á­nát. Egy idő után a férfi nem tudott fizet­ni, ezért az eladó­ja meg­pró­bál­ta ráven­ni arra, hogy az adós­sá­ga fejé­ben a kábí­tó­szert Buda­pes­ten árul­ja. A fogyasz­tó ezt nem merte elvál­lal­ni, ezért a társa ekkor arra kérte, hogy az álta­la biz­to­sí­tott esz­kö­zök és anya­gok segít­sé­gé­vel eladás cél­já­ból hasis ken­dert ter­messzen. A férfi ebbe bele­ment, Dágon házat bérelt, az élés­kam­rát klí­ma­kam­rá­vá ala­kí­tot­ta át, majd elkezd­te a ken­der­nö­vény ter­mesz­té­sét, ami­hez a lám­pá­kat, szel­lő­ző beren­de­zé­se­ket, mago­kat, föl­det, cse­re­pe­ket, szak­köny­ve­ket szlo­vá­ki­ai társa biztosította.

A meg­be­szél­tek sze­rint a ter­mesz­tett, majd szá­rí­tott kábí­tó­szert a szlo­vá­ki­ai férfi a fogyasz­tó­i­nak eladja.

2015. novem­ber 23-án a rend­őrök - lakos­sá­gi beje­len­tést köve­tő­en - ház­ku­ta­tást tar­tot­tak a ház­ban, ahol 107 tő ken­der­nö­vényt talál­tak, amely a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meg­ha­lad­ja. A nyo­mo­zók a ter­mesz­tés­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, szá­ra­dó­fél­ben lévő, virá­gos haj­tás­vé­ge­ket is lefoglalták.

A főügyész­ség a ter­mesz­tőt tet­tes­ként, tár­sát fel­buj­tó­ként vádol­ja. Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tők bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék dönt.