Főoldal » Hírek » Az állattartástól is eltilthatják a kutyáját kontár módon ivartalaníttató nőt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kere­se­tet nyúj­tott be egy állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádolt nő ellen a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­hez, hogy a bíró­ság a kon­tár ivar­ta­la­ní­tás­ba bele­pusz­tu­ló állat gaz­dá­ját 3 évre tilt­sa el a kedv­te­lés­ből tar­tott álla­tok tartásától.

Az ügy­ben a Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség emelt vádat egy nő ellen. A vád sze­rint a Sol­ton élő nőnek volt egy négy­éves, pin­csi faj­tá­jú kan kutyá­ja. Az állat mér­ges ter­mé­sze­tű volt, ezért a nő elha­tá­roz­ta, hogy ivar­ta­la­nít­tat­ja az ebet. 2021. októ­ber 17-én kora dél­után átment a szom­széd­já­hoz, az ügy másik vád­lott­já­hoz és meg­kér­dez­te tőle, hogy tudná-e ivar­ta­la­ní­ta­ni a kutyá­ját. Az állat­or­vo­si vég­zett­ség­gel nem ren­del­ke­ző férfi elvál­lal­ta a beavat­ko­zást. A nő – tudva azt, hogy a szom­széd­ja nem ért az ivar­ta­la­ní­tás­hoz – átvit­te hozzá a kutyát.

A szom­széd udva­rán a nő a kutya fejé­re sap­kát húzott, majd a hátá­ra fek­tet­ve egy kem­ping­asz­tal­ra rakta és a mene­kül­ni pró­bá­ló álla­tot lefog­ta. Eköz­ben a szom­széd férfi alta­tás és fáj­da­lom­csil­la­pí­tás nél­kül egy szi­ké­vel eltá­vo­lí­tot­ta az állat ivar­szer­ve­it. A szom­széd a szak­sze­rűt­len ivar­ta­la­ní­tás során azon­ban ere­ket is átvá­gott, azo­kat nem kötöt­te el, így élet­ve­szé­lyes vér­zést oko­zott. A férfi az állat has­fa­lát is átvág­ta, ami miatt súlyos kerin­gé­si zavar lépett fel.

A beavat­ko­zás után – mikor látta, hogy a kutya rossz álla­pot­ban van és fáj­dal­mai van­nak – a nő egy állat­men­tő ala­pít­vány­tól kért segít­sé­get. Az álla­tot Duna­föld­vár­ra vit­ték, ahol egy állat­or­vos szak­sze­rű­en ellát­ta, de a kutya ennek elle­né­re még aznap éjsza­ka elpusztult.

Az álla­tok védel­mé­ről és kímé­le­té­ről szóló tör­vény sze­rint az állat­tar­tó köte­les a jó gazda gon­dos­sá­gá­val eljár­ni, az állat­nak tilos indo­ko­lat­lan vagy elke­rül­he­tő fáj­dal­mat, szen­ve­dést vagy sérü­lést okoz­ni, az álla­tot káro­sí­ta­ni, kínoz­ni. Az álla­ton fáj­da­lom­mal vagy káro­so­dás­sal járó beavat­ko­zást csak szak­irá­nyú vég­zett­ség­gel vagy meg­fe­le­lő gya­kor­lat­tal ren­del­ke­ző sze­mély végez­het. A vád­lott eze­ket a sza­bá­lyo­kat meg­sér­tet­te, ami ese­tén az ügyész is jogo­sult kere­se­tet indítani.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kere­se­tet nyúj­tott be a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­hez, hogy a bíró­ság az állat­kín­zás­sal vádolt nőt 3 évre tilt­sa el a kedv­te­lés­ből tar­tott álla­tok tar­tá­sá­tól, vala­mint köte­lez­ze a per­költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is. Az ügyész kere­se­té­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.