Főoldal » Hírek » Az alvó sértett pénztárcáját is magával vitte – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és továb­bi nyolc bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 25 éves fér­fit, aki több üzlet­ből lopott, majd egy park­ban alvó sér­tett pénz­tár­cá­ját is elvet­te.

A koráb­ban is vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt elítélt vád­lott 2020 janu­ár­já­ban sza­ba­dult előző bün­te­té­sé­ből, rövid idő­vel később azon­ban már újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el, hiszen 2020 júli­u­sá­tól kez­dő­dő­en majd­nem két hóna­pon keresz­tül fosz­to­gat­ta a sió­fo­ki áru­há­za­kat. Ezen idő­szak alatt a férfi alkal­man­ként pár ezer forint érték­ben, össze­sen hat külön­bö­ző üzlet­ből lopott élel­mi­sze­re­ket, műsza­ki cik­ke­ket, koz­me­ti­ku­mo­kat és ruha­da­ra­bo­kat (2. kép), ame­lyek­ről több eset­ben az áru­vé­del­mi esz­közt is eltá­vo­lí­tot­ta (1. kép).

A bolti lopá­so­kon túl­me­nő­en a fér­fi­nak azért is felel­nie kel­lett, mert 2020 augusz­tu­sá­ban egy sió­fo­ki park­ban a mula­to­zás utáni ittas álla­po­ta miatt mélyen alvó, ezért véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tett zse­bé­ből elvet­te annak kész­pén­zét és iga­zol­vá­nya­it tar­tal­ma­zó pénz­tár­cá­ját. A sió­fo­ki rend­őrök végül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a gyor­sí­tott eljá­rás­ban meg­ho­zott íté­le­té­ben az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül három év bör­tön­bün­te­tést és négy év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki. Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, a vád­lott és védő­je eny­hí­tés végett jelen­tett be fel­leb­be­zést.

1. kép - áru­vé­del­mi esz­kö­zök, ame­lye­ket a férfi levett az ello­pott ruhák­ról

2. kép - A férfi össze­sen hat külön­bö­ző üzlet­ből lopott élel­mi­sze­re­ket, műsza­ki cik­ke­ket, koz­me­ti­ku­mo­kat és ruha­da­ra­bo­kat.