Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Az anya a fiával együtt akart meghalni - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek, aki az álta­la veze­tett sze­mély­ko­csi­val szán­dé­ko­san áttért a másik for­gal­mi sávba és ott össze­üt­kö­zött egy szem­ből érke­ző személykocsival.

Az íté­let sze­rint az anya 2017. május 5-én a gyer­me­ké­vel köz­le­ke­dett. A kis­fiú a gép­ko­csi­ban hátul, biz­ton­sá­gi gyer­mek­ülés­ben uta­zott. A nő öngyil­kos akart lenni, ezért elha­tá­roz­ta, hogy neki­hajt egy másik jár­mű­nek. Ezért a 85. számú főúton leg­alább 114 km/h sebes­ség­gel haladt, majd áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li sávba. A szem­ből érke­ző jármű veze­tő­je ezt ész­lel­te, las­sí­tott és a jobb olda­li útpad­ka felé kor­má­nyoz­ta a jár­mű­vét. A nő azon­ban las­sí­tás nél­kül neki­haj­tott, ami­nek követ­kez­té­ben a sze­mély­gép­ko­csi­ja több­ször átpör­dült és az olda­lá­ra borult.

Az anya és 5 éves gyer­me­ke – köszön­he­tő­en annak, hogy mind­ket­ten hasz­nál­ták a biz­ton­sá­gi övet – 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. Amennyi­ben a vét­len jár­mű­ve­ze­tő, aki sérü­lést ugyan nem szen­ve­dett, de sze­mély­gép­ko­csi­ja totál­ká­ros lett, nem csök­ken­ti a sebes­sé­get és húzó­dik jobb­ra a jár­mű­vé­vel, úgy fron­tá­lis ütkö­zés köve­te­zik be, mely­nél nem zár­ha­tó ki a halá­los eredmény .

A nő pszi­chi­át­ri­ai beteg­sé­ge súlyos fok­ban kor­lá­toz­ta őt abban, hogy a cse­lek­mé­nye követ­kez­mé­nye­it fel­is­mer­je és ennek meg­fe­le­lő­en cselekedjék.

A Győri Tör­vény­szék a 2022. júni­us 2-án kihir­de­tett íté­le­té­ben a nőt minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te. A bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát 5 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az íté­le­tet a nő és a védő­je tudo­má­sul vette, míg az ügyész a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás tar­ta­má­nak az eme­lé­se érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a nő több köz­le­ke­dé­si sza­bályt is meg­sze­gett, ezzel mások éle­tét szán­dé­ko­san veszé­lyez­tet­te, ezért vele szem­ben hosszabb tar­ta­mú köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sa indo­kolt. A fel­füg­gesz­tés idő­tar­ta­ma alatt szük­sé­ges figye­lem­mel kísér­ni, hogy a nő az elő­írt orvo­si keze­lé­se­ken részt vegyen, s ez párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel biztosítható.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.