Főoldal » Hírek » Az anya eladta a saját lányát – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sük súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azok­nak a vád­lot­tak­nak, akik sze­xu­á­li­san kihasz­nál­tak gyerekeket.

Az íté­let sze­rint a nő együtt élt a 13 éves lányá­val és a gyám­sá­ga alatt álló 15 éves uno­ka­hú­gá­val. A nő több alka­lom­mal kért pénzt az egyik férfi isme­rő­sé­től, és sze­xu­á­lis jel­le­gű szol­gál­ta­tást is nyúj­tott neki. A nő 2020 júni­u­sa és októ­be­re között 14 alka­lom­mal beszél­te rá a lányát és az uno­ka­hú­gát, hogy men­je­nek az isme­rő­se nyer­ge­súj­fa­lui házá­ba, és ott tűr­jék el, hogy a férfi velük sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­zen. A lányok össze­sen ezért 235.000 forin­tot kap­tak, amit a nőnek átadtak.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a nőt ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vele szem­ben 235.000 forint­ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el. A szü­lői fel­ügye­le­ti jogát a lánya vonat­ko­zá­sá­ban meg­szün­tet­te. A fér­fit 2 rend­be­li gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te és sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kerül­ne kapcsolatba.

Az íté­let ellen az ügyész mind­két vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tás, míg a nő és a védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést. A férfi és a védő­je az íté­le­tet tudo­má­sul vette.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lot­tak­kal szem­ben szi­go­rúbb bün­te­tést kell kiszabni.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.