Főoldal » Hírek » Az autópályán ijesztett rá a 82 éves házaspárra - videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A ter­helt az autó­pá­lyán fel­há­bo­ro­dott az előt­te hala­dó köz­le­ke­dé­sén, ezért ijesz­tett rá a 82 éves német párra.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 45 éves férfi 2021 nya­rán haladt az M1-es autó­pá­lyán Buda­pest irá­nyá­ba a belső sáv­ban úgy, hogy a jár­mű­ben vele utaz­tak mun­ka­tár­sai is. Köz­le­ke­dé­se során utol­ér­te az előt­te hala­dó 82 éves német férfi által veze­tett jár­mű­vet, mely­ben utas­ként a sér­tett 82 éves fele­sé­ge tartózkodott.

A vád­lott fel­há­bo­ro­dott azon, hogy a szin­tén a belső sáv­ban hala­dó, kami­ont előző sér­tett miatt las­sí­ta­nia kell, ezért nagyon közel ment jár­mű­vé­hez, és több­ször rá is vil­lan­tott a fény­szó­ró­val. Mikor a sér­tett az elő­zést befe­jez­te és vissza­tért a külső sávba, a vád­lott mellé haj­tott és hir­te­len a sér­tett felé kor­má­nyoz­ta járművét.

A sér­tett ettől meg­ijedt, fékez­ni kez­dett, ami miatt a koráb­ban meg­elő­zött kami­on is fékez­ni kény­sze­rült, és a sér­tett ijedt­sé­ge miatt még félre is kor­má­nyoz­ta autó­ját, kihaj­tott a külső sávba, ahol szin­tén egy kami­on köz­le­ke­dett, ami ki akart haj­ta­ni az autópályáról.

A manő­ve­rek követ­kez­té­ben bal­eset nem tör­tént, de a vád­lott maga­tar­tá­sa miatt a többi köz­le­ke­dő testi épsé­ge is veszély­be került.

Az elkö­ve­tő ellen az ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés miatt emelt vádat, vele szem­ben három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től is tilt­sa el a bíróság.

Az eset­ről készült fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/932241214420799