Főoldal » Hírek » Az élettársa életét kioltó nő letartóztatásának fenntartását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az 50 éves nőnek a letar­tóz­ta­tá­sa fenn­tar­tá­sát, akit a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék aljas indok­ból, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt.

Az első­fo­kú íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2019 nya­rán élet­tár­sak­ként éltek Dávo­don, egy bérelt ház­ban. Viszo­nyuk ezen idő­szak­ra meg­rom­lott, és mind­ket­ten azt kíván­ták elér­ni, hogy a másik elhagy­ja az ingat­lant. Egy össze­szó­lal­ko­zást köve­tő­en közöt­tük tett­le­ges­ség­re került sor, mellyel össze­füg­gés­ben a fér­fi­nak fáj­dal­mai kelet­kez­tek. Ennek meg­szün­te­té­sé­re a vád­lott fel­aján­lot­ta gyógy­sze­re­it, ezek­ből a sér­tett fel­te­he­tő­leg téve­dés­ből nyug­ta­tót is bevett, mely­nek hatá­sá­ra esz­mé­let­len álla­pot­ba került. A vád­lott ezt köve­tő­en a lakó­ház lak­ha­tá­si jogá­nak meg­szer­zé­se érde­ké­ben élet­tár­sa éle­tét oly módon oltot­ta ki, hogy fejé­re kötö­zött egy nej­lon­zacs­kót, aki így meg­ful­ladt. A nő a sér­tet­tet a ház­hoz tar­to­zó kert­ben han­tol­ta el. Miu­tán a sér­tet­tet a hoz­zá­tar­to­zói és mun­ka­tár­sai keres­ni kezd­ték, a rend­őri intéz­ke­dés során a vád­lott beis­mer­te cselekményét.

Az első­fo­kú íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, mert ellen­ér­de­kű fel­leb­be­zé­sek beje­len­té­sé­re került sor.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sa indo­kolt­sá­gá­nak felül­vizs­gá­la­ta köré­ben az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás továb­bi fenn­tar­tá­sát, mert a nem jog­erős első­fo­kú íté­let­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés hosszú tar­ta­má­ra figye­lem­mel a ter­helt­tel szem­ben vál­to­zat­la­nul fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszélye.

A kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sá­ról és az első­fo­kú íté­let ellen beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek­ről az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.