Főoldal » Hírek » Az elkövető mérlege három nap alatt három cselekmény – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki három nap alatt meg­ron­gált egy autót, és meg­pró­bált két embert kira­bol­ni Nagykőrösön.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2023. decem­ber 1. nap­ján, nagy­kő­rö­si háza előtt keve­re­dett szó­vál­tás­ba egy koráb­bi sére­lem miatt vele hara­gos viszony­ban lévő fér­fi­val. A vád­lott kilép­ve ingat­lan­já­ról egy kapá­val köze­le­dett a sér­tett felé, aki autó­ja mel­lett állt, de ész­lel­ve a veszélyt beug­rott a jár­mű­be és tola­tott. Az elkö­ve­tő­nek sike­rült egy­szer a kocsi motor­ház­te­te­jé­re és szél­vé­dő­jé­re ráüt­nie a kapá­val, mielőtt a sér­tett elme­ne­kült a hely­szín­ről. Az autó­ban több mint 100.000 forint ron­gá­lá­si kár keletkezett.

A fenti ese­tet köve­tő napon a vád­lott meg­lát­ta egy isme­rő­sét, amint éppen kerék­pá­ro­zik. Mivel azt fel­té­te­lez­te, hogy az isme­rő­se kikez­dett a barát­nő­jé­vel, ezért elha­tá­roz­ta, hogy azzal lec­kéz­tet­ni meg, hogy kira­bol­ja. A sér­tet­tet lein­tet­te, majd fel­szó­lí­tot­ta, hogy adja oda min­den érté­két, ami nála van. A sér­tett közöl­te, hogy nincs nála semmi. Erre a vád­lott nagy erő­vel, tenyér­re meg­ütöt­te. Mivel a sér­tett félt, hogy egyéb érték híján kerék­pár­ját kell oda­ad­nia a vád­lott­nak, gyor­san fel­pat­tant a bicik­li­re és elmenekült.

A vád­lott és isme­ret­le­nül maradt társa 2023. decem­ber 3-án, éjsza­ka, a nagy­kő­rö­si utcán beszél­get­tek, ami­kor felé­jük haladt kerék­pár­já­val egy - az elkö­ve­tő­vel csak köszö­nő­vi­szony­ban lévő - férfi. A vád­lott és társa elha­tá­roz­ták, hogy a férfi kerék­pár­ját meg­szer­zik, ezért a vád­lott oda­szólt neki, hogy áll­jon meg. Miu­tán a sér­tett leszállt a kerék­pár­ról, az isme­ret­len sze­mély ököl­lel arcon ütöt­te. A sér­tett meg­ijedt és vissza­ül­ve a kerék­pár­ra mene­kül­ni akart, de a vád­lott kitép­te kezé­ből a kor­mányt, majd meg­ra­gad­va a bicik­lit arrébb tolta azt. A sér­tett tar­tott attól, hogy a vád­lott és társa tovább fogja bán­tal­maz­ni, ezért elfu­tott a helyszínről.

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, ron­gá­lás vét­sé­ge, vala­mint két rend­be­li rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben, amely­ből az első kísér­le­ti szak­ban maradt.