Főoldal » Hírek » Az elkövetőknek semmi sem volt szent - fotókkal - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a lot­hár­di temp­lo­mot meg­ron­gá­ló fia­ta­lok­kal szemben.

Az öt fia­tal 2021. júni­us 4-én este együtt szó­ra­ko­zott Lot­hár­don, egyi­kük nagy­any­já­nak házá­ban. Alko­holt fogyasz­tot­tak, majd négyen elin­dul­tak a falu temp­lo­má­hoz, hogy ott tovább ita­loz­za­nak és zenét hall­gas­sa­nak. Egy kerí­tés mel­lett halad­tak el, amit az egyik vád­lott rug­dos­ni kez­dett. Ebbe bekap­cso­lód­tak tár­sai is, együtt rug­dos­ták a kerí­tést, abban 41.000 forint kárt okoztak.

Ezután mind­annyi­an vissza­men­tek a házba, ahon­nan haj­nal­ban négy vád­lott ismét elin­dult a temp­lom­hoz. Alko­holt és ener­gia­italt vit­tek maguk­kal. A temp­lom­hoz érve az egyik fiú kife­szí­tet­te a harang­láb fa ajta­ját, bemen­tek a temp­lom­ba, ott ita­loz­tak, az ita­los üve­ge­ket a pad­ló­ra dobál­ták és az egyik falra italt öntöt­tek. Dohá­nyoz­tak, két oltár­te­rí­tőt és egy pad­pár­nát kiéget­tek, a csik­ke­ket szét­do­bál­ták. A pado­kon elhe­lye­zett pár­nák közül több­nek a rög­zí­tő­sza­lag­ját eltép­ték. Az egyik fiú berúg­ta a sek­res­tye ajta­ját, annak az üvege kitört. A sek­res­tyé­ben kido­bál­ták a mise­ru­há­kat a szek­ré­nyek­ből. Az egyik vád­lott a temp­lom­ban kezé­vel és könyö­ké­vel kitört két abla­kot, véres kéz­zel beszennye­zett egy, a temp­lom­ról készí­tett képet. Egy másik vád­lott szin­tén két abla­kot kitört, föld­re dobott egy képet. Ez a két fia­tal több szob­rot is meg­ron­gált, eltört. A temp­lom fel­dú­lá­sa után a fia­ta­lok vissza­in­dul­tak a házba, egyi­kük útköz­ben egy közel­ben leál­lí­tott gép­ko­csi vissza­pil­lan­tó tük­rét is kihajlította.

A vád­lot­tak a ron­gá­lás­sal a plé­bá­ni­á­nak össze­sen 924.960 forint kárt okoz­tak, a meg­ron­gált tár­gyak egy része hasz­nál­ha­tat­lan­ná, javít­ha­tat­lan­ná vált.

Az oko­zott ron­gá­lá­si kár túl­nyo­mó része két fia­tal cse­lek­mé­nyé­hez köt­he­tő, őket az ügyész­ség val­lá­si tisz­te­let tár­gya meg­sem­mi­sí­té­sé­vel elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ami egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A többi vád­lot­tat cso­por­tos garáz­da­ság­gal, illet­ve kisebb kárt okozó, val­lá­si tisz­te­let tár­gya meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség, ezek­nek a bűn­cse­lek­mé­nyek­nek a bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya a leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő két vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­há­za, két vád­lot­tal szem­ben jóvá­té­te­li munka, egy fia­tal­lal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás. Vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség párt­fo­gó fel­ügye­let elrendelését.