Főoldal » Hírek » Az ellopott baltával bántalmazta az értékeit visszakövetelő tulajdonost - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a helyi fér­fi­val szem­ben, aki meg­lop­ta, majd bán­tal­maz­ta egy ismerősét.

A vád sze­rint a Haj­dú­bö­ször­mény kül­te­rü­le­tén élő, 74 éves sér­tett 2023. janu­ár 16-án, dél­előtt, fűrész­la­pot vásá­rolt, majd az ott­ho­ná­hoz köze­li vegyes­bolt­ban élel­mi­szert és ház­tar­tá­si cik­ke­ket vett. Miköz­ben haza­fe­lé tar­tott, össze­ta­lál­ko­zott isme­rő­sé­vel, a vád­lot­tal, aki a ház­hoz veze­tő dűlő­úton sétált.

Az elkö­ve­tő látta, hogy a sér­tett szaty­rok­kal a kezé­ben tért haza és elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi az érté­ke­it. Még aznap dél­után elment a fér­fi­hoz és a nyi­tott ajtón át bement a házba. Az épü­let­ben magá­hoz vett külön­bö­ző élel­mi­sze­re­ket és hasz­ná­la­ti tár­gyat, majd távo­zás köz­ben, az udva­ron lévő fás­kam­rá­ból elvett egy fűrészt és egy fej­szét,  majd haza indult.

A sér­tett ész­re­vet­te a lopást és a dűlő­úton fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy adja vissza érté­ke­it, köz­ben az elkö­ve­tő­nél lévő két szaty­rot is meg­fog­ta. A vád­lott azért, hogy meg­tart­sa az ello­pott dol­go­kat, több­ször meg­rúg­ta a sér­tet­tet, majd az embe­ri élet kiol­tá­sá­ra is alkal­mas bal­tá­val a fejé­re ütött. Az idős férfi elesett, a vád­lott pedig a meg­szer­zett érté­kek­kel elhagy­ta a helyszínt.

Az elkö­ve­tő bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett a fején repesz­tett, a keze­in zúzó­dá­sos, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Figye­lem­mel azon­ban a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és a sérült test­tá­jék­ra, a vád­lott szán­dé­ka súlyo­sabb, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A sér­tett­nek a lopás­sal közel 25.000 forint kára kelet­ke­zett, ami­ből több mint 20.000 forint meg­té­rült, mert a haj­dú­bö­ször­mé­nyi rend­őrök a vagyon­tár­gyak nagy részét lefog­lal­ták és vissza­ad­ták neki.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat. 

Vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A járá­si ügyész­ség vád­ira­ta továb­bá mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz, misze­rint, ha a vád­lott a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­irat sze­rint beis­me­ri tet­tét és lemond a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról, úgy a bíró­ság őt 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­je és a meg nem térült kár ere­jé­ig ren­del­jen el vele szem­ben vagyonelkobzást.