Főoldal » Hírek » Az első munkanapján meglopta munkatársait - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A három­rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú nővel szem­ben, aki a vád sze­rint diák­mun­kás­ként az első mun­ka­nap­ján meg­lop­ta a munkatársait.

A  vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú nő 2020. októ­ber 17-én diák­mun­kás­ként dol­go­zott a tata­bá­nyai áru­ház­ban, ahol aznap volt az első munkanapja.

Az elkö­ve­tő a mun­ka­kez­dés­kor a tás­ká­ját a női öltö­ző­ben elhe­lyez­te, ekkor ész­lel­te, hogy az öltö­ző­szek­ré­nyek ajta­jai nyit­va van­nak, mert az azo­kat hasz­ná­ló dol­go­zók nem zár­ták be. Dél körül a nő öltö­ző­be ment, ott a nyi­tott szek­ré­nyek­be bele­né­zett, az egyik szek­rény­ben lévő tás­ká­ban talál­ha­tó pénz­tár­cá­ból 2.000,- Ft kész­pénzt, egy másik szek­rény­ben lévő tás­kát átku­tat­va a pénz­tár­cá­ból 19.000,- Ft kész­pén­zét, vala­mint az öltö­ző­ben lévő padon hagyott tás­ká­ból  5.000,- Ft össze­gű kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el.

A fia­tal­ko­rú nő ezt köve­tő­en az öltö­ző­ből távo­zott, végez­te tovább a mun­ká­ját, majd a mun­ka­ide­jé­nek letel­te­kor távo­zott az üzlet­ből, amely után a tata­bá­nyai rend­őrök a vas­út­ál­lo­má­son elfogták.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést és 26.000,- Ft össze­gű vagyon­el­kob­zást szab­jon ki, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó felügyeletét.