Főoldal » Hírek » Az elsőfokú ítéletben kiszabott büntetés helybenhagyását indítványozza az ügyészség a volt párját megfojtó férfi ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként ará­nyos­nak tart­ja az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­té­sét annak a fér­fi­nak, aki egy vesze­ke­dést köve­tő­en meg­öl­te a gyer­me­ke édesanyját. 

Első­fo­kon a Szol­no­ki Tör­vény­szék járt el az ügy­ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. A férfi és a sér­tett koráb­ban élet­tár­sak vol­tak, kap­cso­la­tuk­ból egy gyer­mek szü­le­tett. Sza­kí­tá­su­kat a férfi nem tudta elfo­gad­ni, ezért 2020 kará­cso­nyát meg­elő­ző napok­ban meg­je­lent a fia­tal nő kar­ca­gi ott­ho­ná­ban, ahol vesze­ke­dést és vere­ke­dést köve­tő­en meg­foj­tot­ta. A volt élet­tár­sa meg­ölé­se után a férfi a kony­ha­szek­rény­ből elvett 20.000 forin­tot és magá­hoz vette a sér­tett ruhá­it, tás­ká­ját, tele­fon­ját vala­mint ira­ta­it, hogy azt a lát­sza­tot kelt­se, hogy a sér­tett elment ott­hon­ról. A férfi a holt­tes­tet a gép­ko­csi­ja cso­mag­tar­tó­já­ba tette, egy erdős rész­re szál­lí­tot­ta, ahol elás­ta. A vád­lott elis­mer­te a sér­tett megölését.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­te, kifosz­tás bűn­tet­te és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt 10 év bör­tön­bün­te­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható. 

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, ezért az eljá­rás másod­fo­kon folytatódik.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ér­tett a bűn­cse­lek­mé­nyek minő­sí­té­sé­vel és a bün­te­tés tar­ta­má­val, ezért ebben a rész­ben az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.